Władze Gminy Czermin

Wójt Gminy Czermin

Wójt Gminy Czermin
mgr Sławomir Sidur

ZADANIA WÓJTA GMINY

Do zakresu działania i kompetencji Wójta należy w szczególności:

 • kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i kierowanie Urzędem Gminy,
 • reprezentowanie Gminy i Urzędu Gminy na zewnątrz,
 • podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
 • uczestniczenie w pracach związków i porozumień między gminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień,
 • wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • upoważnianie innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wyznaczenie innych osób do podejmowania tych czynności,
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • załatwianie wniosków posłów i senatorów, udzielanie odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych,
 • czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 • przyjmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym. które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przez przepisy prawa oraz uchwały Rady Gminy.


Sekretarz Gminy Czermin
mgr Bogusław Peret

ZADANIA SEKRETARZA GMINY

Sekretarz Gminy zapewnia warunki sprawnego działania i funkcjonowania Urzędu Gminy. W szczególności do zadań Sekretarza Gminy należy:

 • zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
 • organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne,
 • opracowywanie projektów zmian Statutu Gminy i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,
 • nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał wnoszonych pod obrady Rady Gminy,
 • zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy,
 • organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy,
 • nadzorowanie przestrzegania terminowości załatwiania spraw obywateli przez Urząd Gminy,
 • nadzór nad prowadzeniem spraw osobowych pracowników Urzędu,
 • nadzór spraw związanych z wyborami i referendami,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta,
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad stanowiskami pracy określonymi w schemacie organizacyjnym, stanowiącym załącznik do regulaminu,
 • pełnomocnik Wójta Gminy ds.profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • promocja Gminy,
 • koordynowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień.