INFORMACJA o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027

25 maja 2023

INFORMACJA o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027

Z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników orzekających w sądach powszechnych w kadencji 2020-2023. Powoduje to konieczność przeprowadzenia czynności zmierzających do naboru kandydatów na ławników na nową kadencję 2024-2027.

W związku z powyższym Rada Gminy w Czerminie przystępuje do wyboru 2 ławników do Sądu Rejonowego w Mielcu, w tym do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 1 osobę na kadencję od 2024r. do 2027 r.

Podstawa prawna:

– ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 217)
– rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłoszeniu kandydatów na ławników oraz karty zgłoszenia.

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2023r. Zgłoszenia, które wpłynął do rady gminy po upływie terminu pozostawia się bez biegu.

Tryb zgłaszania kandydatów na ławników

Zgodnie z art. 162 § 1 Ustawy kandydatów na ławników do sądów okręgowych i rejonowych mogą zgłaszać radom gminy prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej 50 (pięćdziesięciu) obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Wymagania na stanowisku ławnika (art. 158 § 1 i 3 Ustawy)

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • nie przekroczył 70 lat;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być (art. 158 § 1 i 2 Ustawy):

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje Urząd Gminy w Czerminie, pokój nr 12 w godzinach pracy Urzędu.

 

Kartę zgłoszenia można pobrać:

 

Ministerstwa Sprawiedliwości, www.ms.gov.pl

 

 

Kontakt

Adres: Czermin 140, 39-304 Czermin
Telefon: 17 250 61 20
Fax: adres skrzynki ePUAP: /il1na251fm/skrytka
E-mail: ug@czermin.pl
NIP: 817-217-53-91
REGON: 690581896

Godziny pracy

Pon
8:00 - 16:00
Wt
8:00 - 16:00
Śr
8:00 - 16:00
Czw
8:00 - 16:00
Pt
8:00 - 16:00
Skip to content