Zaproszenie na XXXIV Sesję Rady Gminy w Czerminie na dzień 25 lutego 2022r. (piątek) o godz. 13-tej w Domu Strażaka w Czerminie

25 lutego 2022

Zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2021r., poz.1372 ze zm. / zwołuję XXXIV Sesję Rady Gminy w Czerminie na dzień 25 lutego 2022r. (piątek) o godz. 13-tej w Domu Strażaka w Czerminie, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie XXXIV Sesji Rady Gminy w Czerminie.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Informacja Wójta z działalności między sesjami i wydanymi zarządzeniami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie w drodze przetargowej do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Czermin na rok 2022
10.Podjęcie uchwały w sprawie petycji wniesionej przez Fundację im. Nikoli Tesli.
11. Interpelacje i zapytania radnych
12. Zakończenie obrad.

 

 

 

                                                                                             Przewodniczący

                                                                                                   Rady Gminy w Czerminie

                                                                                                                      /-/

                                                                                                                Jan Myjak

Kontakt

Adres: Czermin 140, 39-304 Czermin
Telefon: 17 250 61 20
Fax: adres skrzynki ePUAP: /il1na251fm/skrytka
E-mail: ug@czermin.pl
NIP: 817-217-53-91
REGON: 690581896

Godziny pracy

Pon
8:00 - 16:00
Wt
8:00 - 16:00
Śr
8:00 - 16:00
Czw
8:00 - 16:00
Pt
8:00 - 16:00