Potwierdzanie własnoręczności podpisu

21 stycznia 2022

Zgodnie z art. 96 ustawy Prawo o notariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1192 z późn. zm.) poświadczenie własnoręczności podpisu należy co do zasady do kompetencji notariusza.

Wójt jest uprawniony do poświadczania własnoręczności podpisu tylko wyjątkowo, w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa tj.:

  • na pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz odbioru dokumentów z urzędów i instytucji oraz na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie, ale tylko w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej – na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz. U. z 2007 r. nr 27, poz. 185),
  • na oświadczeniach (deklaracjach) i formularzach rentowych wymaganych do uzyskania lub pobierania rent z instytucji zagranicznych – na podstawie art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291 z późn. zm.),
  • na potwierdzeniu istnienia dalszego prawa do pobierania świadczeń podpisywanym przez emeryta lub rencistę na żądanie organu rentowego – na podstawie art. 128 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  • na zeznaniach świadków i oświadczeniach wnioskodawców składanych w postępowaniu o ustalenie świadczeń z tytułu zaopatrzenia funkcjonariuszy służ mundurowych – na podstawie §16 ust. 3 i §17 ust. 4 rozporządzenia z dnia 7 grudnia 2018 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2018 r. poz. 2373 z późn. zm.),
  • na pisemnych zeznaniach świadków w postępowaniu o świadczenia emerytalne żołnierzy – na podstawie §18 ust. 3 rozporządzenia z dnia 3 października 2019 r. Ministra Obrony Narodowej w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin  (Dz.U. z 2019 r. poz. 2107 z późn. zm.),
  • na pisemnym oświadczeniu woli podpisywanym zamiast osoby niemogącej pisać, lecz mogącej czytać – na podstawie art. 79 kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.),
  • na wekslu wystawionym przez osobę niemogącą pisać, podpisanym za nią przez inną osobę – na podstawie art. 75 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (Dz. U.  z 2016 r. poz. 160).

W obowiązujących przepisach prawa brak jest podstaw do stwierdzania własnoręczności podpisu przez Wójta na umowach dzierżawy zawieranych przez mieszkańców.

Tags:

Kontakt

Adres: Czermin 140, 39-304 Czermin
Telefon: 17 250 61 20
Fax: adres skrzynki ePUAP: /il1na251fm/skrytka
E-mail: ug@czermin.pl
NIP: 817-217-53-91
REGON: 690581896

Godziny pracy

Pon
8:00 - 16:00
Wt
8:00 - 16:00
Śr
8:00 - 16:00
Czw
8:00 - 16:00
Pt
8:00 - 16:00