Zaproszenie na XVI Sesję Rady Gminy w Czerminie.

26 stycznia 2020

Zaproszenie na XVI Sesję Rady Gminy w Czerminie na dzień 31 stycznia 2020r. /piątek/ o godz. 13:00

OR I.0002.16/20                                                                                Czermin, dn. 21.01.2020r.

 

ZAWIADOMIENIE

       

Zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm./ zwołuję XVI Sesję Rady Gminy w Czerminie na dzień 31 stycznia 2020r. (piątek) o godz. 13-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy Czermin, z następującym porządkiem obrad :


1. Otwarcie XVI Sesji Rady Gminy w Czerminie.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Czermin
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Informacja Wójta z działalności między sesjami i wydanymi zarządzeniami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czermin.
7. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Czermin na rok 2020
8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadania publicznego /sprzęt rehabilitacyjny/.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej w Czerminie na realizacje zadania „konserwacja rowów melioracji wodnej”
11. Podjęcie uchwały w sprawie   określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czermin na rok szkolny 2019/2020 dla potrzeb zwrotu  kosztów przewozu niepełnosprawnych  dzieci, młodzieży, uczniów i ich opiekunów do i z przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej .
12. Interpelacje i zapytania radnych
13. Zamknięcie obrad.

e-Sesja Gminy Czermin na żywo start 31.01.2020 godzina 13:00 – link.

Przewodniczący Rady Gminy

                   w  C z e r m i n i e 
Jan Myjak

Kontakt

Adres: Czermin 140, 39-304 Czermin
Telefon: 17 7741922
Fax: 17 7741921
E-mail: ug@czermin.pl
NIP: 817-217-53-91
REGON: 690581896

Godziny pracy

Pon
8:00 - 16:00
Wt
8:00 - 16:00
Śr
8:00 - 16:00
Czw
8:00 - 16:00
Pt
8:00 - 16:00
Skip to content