^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Terminy zebrań wiejskich - fundusz sołecki.

Zebrania wiejskie w Gminie Czermin  organizowane w związku z podziałem środków z funduszu  sołeckiego  na rok 2020.

 

Data

Godzina

Miejscowość

Miejsce zebrania

7.09.2019

16:00

Łysaków

Dom Strażaka

7.09.2019

18:00

Breń Osuchowski

Szkoła Podstawowa

8.09.2019

14:30

Dąbrówka Os.

Dom Ludowy

8.09.2019

14:30

Ziempniów

Dom Strażaka

8.09.2019

16:00

Otałęż

Dom Strażaka

8.09.2019

16:00

Szafranów

Dom Strażaka

8.09.2019

18:00

Czermin

Dom Strażaka

8.09.2019

18:00

Trzciana

Szkoła Podstawowa

 

Termin zebrania w Woli Otałęskiej ustalony będzie w późniejszym terminie.

Zwrot podatku akcyzowego w 2019 roku

Uprzejmie informujemy, iż w związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku,

producent rolny może składać do burmistrza właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

Limity, obowiązujące w 2019 roku, stanowić będą sumę:

a) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego,

b) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, ustalana będzie jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonych z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe i liczby 12.

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego na rok 2019 zostanie określona w drodze rozporządzenia w terminie do 31 grudnia 2018 roku.

Terminy składania wniosków:

a) od 1 lutego 2019r., do 28 lutego 2019r., producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018r., do 31 stycznia 2019r.,

b) od 1 sierpnia 2019r., do 31 sierpnia 2019r., producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019r., do 31 lipca 2019r.

W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła do wniosku poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Dokument, o którym mowa powyżej wydawany będzie na wniosek producenta rolnego.

 

 

Informacja

       Urząd Gminy w Czerminie informuję, że prace geodezyjne jakie miały zostać wykonane przez firmę: GEODEZJA-PROJEKTOWANIE-USŁUGI Leszek Stępień, związane z zadaniem
p. n. „Wzmocnienie wałów w rejonie starorzeczy poprzez zabezpieczenie przeciwfiltracyjne korpusu i podłoża na całej długości wału lewego rzeki Breń w m. Gliny Małe,
Sadkowa Góra, Borowa, Łysakówek, Łysaków, Czermin”, które miały mieć miejsce
w dniach 5-9 sierpnia 2019 roku zostały odwołane.