^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w gminie Czermin


W niedzielę, 20 stycznia 2019 r. odbyły się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w Woli Otałęskiej, Otałęży oraz Ziempniowie.
W Woli Otałęskiej, na 359 uprawnionych do głosowania, w wyborczym zebraniu wiejskim udział wzięło 36 osób. Po stwierdzeniu quorum mieszkańcy zgłosili jednego kandydata na sołtysa, którym była dotychczas pełniąca tę funkcję Anna Polak. W wyniku tajnego głosowania, w którym 34 osoby było „za”, przy jednym głosie „przeciw” i jednym głosie nieważnym, Anna Polak wybrana została Sołtysem Woli Otałęskiej na kolejną, tym razem pięcioletnią kadencję. W skład siedmioosobowej Rady Sołeckiej tej miejscowości weszli: Kazimierz Adamczyk, Zbigniew Adamczyk, Jan Golba, Eugeniusz Herchel, Adam Owcarz, Alfred Pająk i Stanisław Wegrzyn.
W wyborczym zebraniu wiejskim w Otałęży udział wzięło 67 osób, na 590 uprawnionych do głosowania. Jedynym kandydatem na sołtysa, zgłoszonym przez mieszkańców, był Andrzej Stefanowicz, który sprawował już tę funkcję i to nieprzerwanie od 1999 r. W wyniku tajnego głosowania, otrzymując 65 głosów „za” i 2 „przeciw”, Andrzej Stefanowicz został ponownie wybrany Sołtysem miejscowości Otałęż. W nowej Radzie Sołeckiej zasiadać będą: Ryszard Adamczyk, Antoni Łabaj, Józef Sarnik, Eugeniusz Sieńkowski, Paweł Skoczylas, Łukasz Stefanowicz i Ludwik Szrom.
Na wyborcze zebranie wiejskie w Ziempniowie przybyło 61 osób na 430 uprawnionych do głosowania. Podobnie jak w dwu poprzednich miejscowościach, jedynym kandydatem na sołtysa była osoba, która dotychczas sprawowała tę funkcję. Kandydaturę Agnieszki Ćwięki poparło w tajnych wyborach 56 mieszkańców, przeciw było 5. Tak więc Sołtysem Ziempniowa została ponownie wybrana Agnieszka Ćwięka. Do Rady Sołeckiej wybrani zostali: Mariusz Chudy, Czesław Guła, Marian Opyd, Andrzej Pęgiel, Rafał Pieróg, Halina Taraska i Jan Ziomek.
W niedzielę, 3 lutego 2019 r. odbędą się wybory sołtysów i rad sołeckich w trzech kolejnych miejscowościach gminy Czermin – w Łysakowie (o godz. 14.00), Dąbrówce Osuchowskiej (16.00) i Brniu Osuchowskim (18.00).

Terminarz zebrań wiejskich w związku z wyborami sołtysa i rad sołeckich.

Terminarz zebrań wiejskich w związku z wyborami sołtysa i rad sołeckich.

20.01.2019r.

- Wola Otałęska (Dom Ludowy) godz. 14.00

- Otałęż (Dom Strażaka) godz. 16.00

- Ziempniów (Szkoła Podstawowa) – godz. 18.00
=========================================

03.02.2019r.

- Łysaków (Dom Strażaka) godz. 14.00

- Dąbrówka Osuchowska (Dom Ludowy) godz. 16.00

- Breń Osuchowski (Szkoła Podstawowa) godz. 18.00 
=========================================    

10.02.2019r.

- Trzciana (Szkoła Podstawowa) godz. 14.00

- Szafranów (Dom Strażaka) godz. 16.00

- Czermin (Dom Strażaka) godz. 18.00
=========================================

Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Czerminie 2019

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 11/19
W O J E W O D Y P O D K A R P A C K I E G O
z dnia 9 stycznia 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Czerminie
Na podstawie art. 385 i art. 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) - w porozumieniu z Komisarzem Wyborczym w Tarnobrzegu - zarządza się, co następuje:
§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające w okręgu wyborczym Nr 9 utworzonym dla wyboru Rady Gminy w Czerminie - w związku z wygaśnięciem mandatu radnego w tym okręgu, stwierdzonym postanowieniem nr 465/2018 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 28 grudnia 2018 r.
§ 2. W wyborach uzupełniających wybiera się jednego radnego.
§ 3. Datę wyborów uzupełniających wyznacza się na niedzielę przypadającą w dniu 24 marca 2019 r.
§ 4. Dla wykonania czynności przewidzianych w Kodeksie wyborczym określa się kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości na obszarze Gminy Czermin.
Wojewoda Podkarpacki
/-/ Ewa Leniart

 

Szczegóły na stronie BIP UG Czermin - tutaj.

Zwrot podatku akcyzowego w 2019 roku

Uprzejmie informujemy, iż w związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku,

producent rolny może składać do burmistrza właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

Limity, obowiązujące w 2019 roku, stanowić będą sumę:

a) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego,

b) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, ustalana będzie jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonych z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe i liczby 12.

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego na rok 2019 zostanie określona w drodze rozporządzenia w terminie do 31 grudnia 2018 roku.

Terminy składania wniosków:

a) od 1 lutego 2019r., do 28 lutego 2019r., producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018r., do 31 stycznia 2019r.,

b) od 1 sierpnia 2019r., do 31 sierpnia 2019r., producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019r., do 31 lipca 2019r.

W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła do wniosku poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Dokument, o którym mowa powyżej wydawany będzie na wniosek producenta rolnego.

 

 

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych w 2019 roku dla Gminy Czermin.

Harmonogramy 2019 Gmina Czermin

 

Wnioski o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

          Wójt Gminy w Czerminie  informuje o możliwości składania wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (minimum 50 lat w jednym związku małżeńskim). Pary z terenu gminy Czermin mogą składać wnioski w Urzędzie Stanu Cywilnego w Czerminie , w pok. Nr 1, do końca marca 2019r. W imieniu Jubilatów wniosek taki może złożyć również członek rodziny.

 

Kontakt:
Urząd Stanu Cywilnego w Czerminie
tel. 17 7741922 w.22

ZAWIADOMIENIE - pierwszy wywóz odpadów zmieszanych w 2019 roku

ZAWIADOMIENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu zawiadamia mieszkańców Gminy Czermin,że pierwszy wywóz odpadów zmieszanych w 2019 roku odbędzie się:

Dąbrówka Osuchowska 02.01.2019

Czermin od nr 1-138 oraz od nr 479-573 – 02.01.2019

Czermin od nr 139-478 – 03.01.2019

Szafranów 03.01.2019

Łysaków 03.01.2019

Breń Osuchowski 03.01.2019

Otałęż 04.01.2019

Ziempniów 04.01.2019

Wola Otałęska 04.01.2019

Trzciana 02.01.2019

 

Zawiadomienie - nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z A W I A D O M I E N I E

o zmianie wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2019 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) Wójt Gminy Czermin zawiadamia, że w związku z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem przetargu na odbiór odpadów komunalnych na rok 2019 Rada Gminy w Czerminie podjęła Uchwałę Nr III/7/2018r. z dnia 07.12.2018r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty ( Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 2018 poz. 5444)

Uchwałą nr III/7/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 07 grudnia 2018r. została ustalona nowa wyższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, który złożył deklarację otrzyma w załączeniu wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2019r. wraz z terminem płatności wyliczone na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:

  1. Dla nieruchomości zamieszkałych, jeśli odpady zbierane i odbierane są w sposób nieselektywny miesięczne stawki opłaty wynoszą:

1)      Dla gospodarstwa domowego składającego się z 1 osoby- 36 zł

2)      Dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 osób- 48 zł

3)      Dla gospodarstwa domowego składającego się z 3 osób- 72 zł

4)      Dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 i więcej osób – 96 zł

  1. Dla nieruchomości zamieszkałych, jeśli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny miesięczne stawki opłaty wynoszą:

1)      Dla gospodarstwa domowego składającego się z 1 osoby – 20 zł

2)      Dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 osób- 34 zł

3)      Dla gospodarstwa domowego składającego się z 3 osób- 50 zł

4)      Dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 i więcej osób- 58 zł

W związku z powyższym zmieniona wysokość opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji i obowiązuje do czasu wystąpienia jakiejkolwiek zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty ( np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów w terminie do 14 dnia od daty zaistnienia zmiany).

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

                                                                                                         Wójt Gminy Czermin

                                                                                                          mgr Sławomir Sidur

Czytaj więcej...