Zaproszenie na XXIV Sesję Rady Gminy w Czerminie.

16 lutego 2021

ZAWIADOMIENIE   

 

Zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713/ zwołuję XXIV Sesję Rady Gminy w Czerminie na dzień 26 lutego 2021r. (piątek) o godz. 13-tej w Domu Strażaka w Czerminie, z następującym porządkiem obrad :

 

 1. Otwarcie XXIV Sesji Rady Gminy w Czerminie.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja Wójta z działalności między sesjami i wydanymi zarządzeniami.
 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czermin.
 7. Podjęcie uchwały  w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czermin na lata 2021-2026”
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czermin w 2021 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Czermin, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czermin, udostępnionych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr VII/38/2019 z dnia 26 lutego 2019 roku  w sprawie: zarządzenia poboru  podatku od nieruchomości,  podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i  określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i nabycie nieruchomości mienia komunalnego w celach zamiany.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości mienia komunalnego.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomości mienia komunalnego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń  na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Czermin.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czermin na rok 2021.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Fundację Tradycyjne Podkarpacie z dnia 9 grudnia 2020 roku.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Zamknięcie obrad.

                                                                                             Przewodniczący
Rady Gminy w Czerminie

/-/Jan Myjak

 

Kontakt

Adres: Czermin 140, 39-304 Czermin
Telefon: 17 7741922
Fax: 17 7741921
E-mail: ug@czermin.pl
NIP: 817-217-53-91
REGON: 690581896

Godziny pracy

Pon
8:00 - 16:00
Wt
8:00 - 16:00
Śr
8:00 - 16:00
Czw
8:00 - 16:00
Pt
8:00 - 16:00
Skip to content