^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

ZAWIADOMIENIE - pierwszy wywóz odpadów zmieszanych w 2019 roku

ZAWIADOMIENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu zawiadamia mieszkańców Gminy Czermin,że pierwszy wywóz odpadów zmieszanych w 2019 roku odbędzie się:

Dąbrówka Osuchowska 02.01.2019

Czermin od nr 1-138 oraz od nr 479-573 – 02.01.2019

Czermin od nr 139-478 – 03.01.2019

Szafranów 03.01.2019

Łysaków 03.01.2019

Breń Osuchowski 03.01.2019

Otałęż 04.01.2019

Ziempniów 04.01.2019

Wola Otałęska 04.01.2019

Trzciana 02.01.2019

 

Zawiadomienie - nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z A W I A D O M I E N I E

o zmianie wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2019 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) Wójt Gminy Czermin zawiadamia, że w związku z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem przetargu na odbiór odpadów komunalnych na rok 2019 Rada Gminy w Czerminie podjęła Uchwałę Nr III/7/2018r. z dnia 07.12.2018r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty ( Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 2018 poz. 5444)

Uchwałą nr III/7/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 07 grudnia 2018r. została ustalona nowa wyższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, który złożył deklarację otrzyma w załączeniu wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2019r. wraz z terminem płatności wyliczone na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:

  1. Dla nieruchomości zamieszkałych, jeśli odpady zbierane i odbierane są w sposób nieselektywny miesięczne stawki opłaty wynoszą:

1)      Dla gospodarstwa domowego składającego się z 1 osoby- 36 zł

2)      Dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 osób- 48 zł

3)      Dla gospodarstwa domowego składającego się z 3 osób- 72 zł

4)      Dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 i więcej osób – 96 zł

  1. Dla nieruchomości zamieszkałych, jeśli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny miesięczne stawki opłaty wynoszą:

1)      Dla gospodarstwa domowego składającego się z 1 osoby – 20 zł

2)      Dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 osób- 34 zł

3)      Dla gospodarstwa domowego składającego się z 3 osób- 50 zł

4)      Dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 i więcej osób- 58 zł

W związku z powyższym zmieniona wysokość opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji i obowiązuje do czasu wystąpienia jakiejkolwiek zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty ( np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów w terminie do 14 dnia od daty zaistnienia zmiany).

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

                                                                                                         Wójt Gminy Czermin

                                                                                                          mgr Sławomir Sidur

Czytaj więcej...

e-Sesja Gminy Czermin

Sesje Rady Gminy Czermin kadencja 2018-2023

          Zgodnie z art. 11b ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a  także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. Ustawa o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 r.(Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) dopuszcza w art. 7, upublicznienie takiej informacji między innymi poprzez udostępnienie materiałów wizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących posiedzenia organów jednostek samorządu terytorialnego.

e-sesja Rady Gminy w Czerminie.

 

 

Informacja ARiMR

W dniu 1 grudnia 2018 roku (sobota) w godzinach
od 9:00 do 14:00 odbędzie się Dzień Konsultacji w biurach powiatowych ARiMR, którego celem jest zapewnienie informacji dla podmiotów zainteresowanych możliwością założenia Koła Gospodyń Wiejskich oraz ubiegania
się o pomoc finansową.

INFORMACJA

Wójt Gminy w Czerminie informuje, że dnia 30.11.2018 upływa termin płatności za wywóz odpadów komunalnych za IV kwartał (tj. październik, listopad, grudzień 2018r.)

Zespół Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych informuje.

Drodzy Społecznicy,

Zespół Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych przygotował cykl warsztatów, które w najbliższych dniach odbędą się na terenie Województwa Podkarpackiego. Aż 8 spotkań w tematyce, która pomoże rozwijać społeczną działalność lokalnych liderów i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Podczas warsztatów przedstawimy zagadnienia związane z kilkoma ważnymi dla Waszej działalności tematami m.in.: RODO, zasady prowadzenia księgowości, pozyskiwanie środków na działalność społeczną oraz mechanizmy współpracy z samorządem.

Czytaj więcej...

GMINNE ĆWICZENIA OBRONNE 29.11.2018r.

Urząd Gminy w Czerminie informuje, że w dniu 29 listopada 2018r.  na terenie Gminy Czermin  odbędą się gminne kompleksowe ćwiczenia obronne.

W godzinach 10:00–12:00 w budynku urzędu gminy oraz w jego rejonie przeprowadzone zostaną praktyczne epizody ćwiczeń / ewakuacja budynku Urzędu Gminy Czermin/, do których zadysponowane zostaną siły i środki KP Policji oraz jednostki OSP w Czerminie.

   W związku z powyższym w/w godzinach należy liczyć się zarówno z utrudnieniami w funkcjonowaniu urzędu gminy, jak i  utrudnieniami w ruchu drogowym w rejonie ćwiczeń.

Wszelkie sygnały alarmowe (w tym obwieszczenia o mobilizacji), które zostaną użyte podczas akcji, należy potraktować jako ćwiczebne.

Za wszelkie utrudnienia i niedogodności z tym związane przepraszamy.

 

Pierwsza Sesja Rady Gminy w Czerminie.

Radni Rady Gminy w Czerminie wybrani w październikowych wyborach samorządowych i Wójt Gminy Czermin wybrany dnia 4 listopada, w poniedziałek 19 listopada 2018 roku oficjalnie zainaugurowali swoją działalność w VIII kadencji obejmującej lata 2018-2023.
Prowadzenie pierwszej sesji Rady Gminy w Czerminie rozpoczął radny senior Władysław Soboń, który prowadził obrady do wyboru przewodniczącego rady gminy. Podczas sesji nowo wybrani radni: Małgorzata Banik, Mirosław Bugaj, Ryszard Bukała, Wiesław Czaja, Władysław Kukliński, Jan Myjak, Paweł Pisarczyk, Jan Polak, Władysław Soboń, Robert Strycharz, Konrad Węgrzyn, Dariusz Wójtowicz, Tomasz Zając, Mariusz Żelazko, Jan Ździebło otrzymali zaświadczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Czerminie informujące ich o wyborze na radną bądź radnego Gminy Czermin.
Następnie zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Czerminie informujące o wyborze na Wójta Gminy Czermin otrzymał Sławomir Sidur. Następnym punktem obrad było złożenie uroczystego ślubowania przez Radnych Rady Gminy w Czerminie.
W wyniku wyborów tajnych przewodniczącym rady został wybrany Jan Myjak stosunkiem głosów: 12 za, 3 przeciw, który pełni funkcje Radnego Rady Gminy w Czerminie od 1990 roku. Następnie radni również w głosowaniu tajnym wybrali dwóch wiceprzewodniczących rady, którymi zostali Małgorzata Banik i Jan Ździebło.
Po ukształtowaniu prezydium rady kolejnym punktem sesji było złożenie uroczystego ślubowania przez Sławomira Sidura i tym samym oficjalnie objął on urząd Wójta Gminy Czermin na lata 2018-2023.
Od VIII kadencji obrady Rady Gminy w Czerminie są transmitowane na żywo i umieszczane do wglądu osób zainteresowanych na stronie www.czermin.pl.