^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Budowa otwartych Stref Aktywności

Gmina Czermin uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę otwartych Stref Aktywności. Wybudowane zostaną dwa obiekty tj. w miejscowości Trzciana oraz Breń Osuchowski.
Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją tego zadania wynosi 199 200 zł, Minister udziela dofinansowania w kwocie nieprzekraczającej 99 600zł tj. 50% całości inwestycji. Termin zakończenia inwestycji ustalono na 15.10.2019r.
Poniżej mapki usytuowania tych obiektów tj. przy szkołach w tych miejscowościach.

Plaga komarów

W związku z bardzo licznymi pytaniami i uwagami mieszkańców gminy Czermin, które dotyczą działań podjętych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się komarów na terenach dotkniętych powodzią oraz podtopieniami informujemy, że Starosta Powiatu Mieleckiego, w porozumieniu z wójtami wszystkich gmin naszego powiatu, zwrócił się do Wojewody Podkarpackiego z prośbą o podjęcie zdecydowanych działań zmierzających do rozwiązania problemów związanych z plagą komarów.

Jako Gmina Czermin, nie jesteśmy w stanie pokryć (olbrzymich jak na naszą gminę) kosztów związanych z odkomarzaniem bez pomocy finansowej z zewnątrz. Jeżeli tylko uzyskamy środki na ten cel od Rządu Rzeczypospolitej Polskiej lub z innych źródeł, to natychmiast przystąpimy do stosownych działań.

Ponadto Wójt Gminy Czermin, Pan Sławomir Sidur, podczas spotkania w dniu 3 czerwca b.r. z Panią Ewą Leniart, Wojewodą Podkarpackim, poprosił o wsparcie w usuwaniu skutków powodzi na terenie naszej gminy, m.in. poprzez uzyskanie środków finansowych na odkomarzanie terenów powodziowych.

INFORMACJA dla mieszkańców gminy Czermin, którzy chcą wziąć czynny udział w debacie nad Raportem o stanie gminy za 2018r.

       INFORMACJA dla mieszkańców gminy Czermin, którzy chcą wziąć czynny udział w debacie nad Raportem o stanie gminy za 2018r. podczas X Sesji Rady Gminy w Czerminie, która odbędzie się 17 czerwca 2019r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Czermin.

Zgodnie z art. 28aa ust. 6-8 ustawy o samorządzie gminnym w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba, że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 

                                                                                                 Wójt Gminy Czermin

                                                                                                             /-/

                                                                                                   Sławomir Sidur

 

 

Wybory Ławników na kadencję 2020-2023

INFORMACJA

z dnia 29 maja 2019r.

o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023.

 

Wójt Gminy Czermin informuje, że Rada Gminy w Czerminie przystępuje do wyboru 2 ławników do Sądu rejonowego w Mielcu w tym do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 1 osobę na kadencję od 2020r. do 2023 r.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 52, 55, 60, 125)

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłoszeniu kandydatów na ławników oraz karty zgłoszenia.

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2019r. Zgłoszenia, które wpłynął do rady gminy po upływie terminu pozostawia się bez biegu.

Szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje Urząd Gminy w Czerminie, pokój nr 12 w godzinach pracy Urzędu.

Kartę zgłoszenia można pobrać ze stron internetowych:

1)   Gminy, www.czermin.pl

2)   Ministerstwa Sprawiedliwości, www.ms.gov.pl                                                      

                                                                                   Wójt Gminy Czermin

                                                                                   /-/ Sławomir Sidur

Załączniki :

Informacja MPGK

Zawiadamiamy mieszkańców Gminy Czermin że w tym tygodniu MPGK będzie odbierać odpady komunalne zgodnie z harmonogramem, ale w wydłużonym czasie pracy w godzinach od 7:00 do aż 21:00. Prosimy nie chować koszy po południu gdyż wywóz będzie trwał do 21-szej ( praca na dwie zmiany)

STRATY W UPRAWACH ROLNYCH - zgłaszanie w Urzędzie Gminy Czermin pok. nr 21 (II piętro)

Wójt Gminy Czermin zawiadamia, że rolnicy którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. nawalnego deszczu oraz powodzi, mogą składać wnioski celem oszacowania strat.

 

Wnioski należy składać niezwłocznie od ustąpienia wody i nie później niż do dnia 10.06.2019r., w Urzędzie Gminy Czermin pok. nr 21 (II piętro) w godz. pracy urzędu.

 

Druk wniosku wraz załącznikami jest dostępny:

  • do pobrania poniżej
  • w pok. nr 21 (II piętro Urzędu Gminy Czermin),
  • u Sołtysów wsi,
  • w sekretariacie Urzędu Gminy Czermin.

Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię wniosku o płatności złożonego do ARiMR w roku wystąpienia klęski,

Wniosek o oszacowanie strat należy wypełnić czytelnie i kompletnie wraz z niezbędnymi załącznikami.

Wniosek musi być zgodny z wnioskiem o płatności złożonym do ARiMR.

 

 Materiały do wydruku: