^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Komunikat - ćwiczenia.

KOMUNIKATStarosta Powiatu Mieleckiego Szef Obrony Cywilnej Powiatu podaje do publicznej wiadomości, ze w dniu 29 października 2019 roku na terenie gmin: Borowa. Czermin i Gawłuszowice odbędzie się ćwiczenie Obrony Cywilnej pt. „Realizacja zadań ochrony ludności i obrony cywilnej na wypadek wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń i sytuacji kryzysowych na terenie powiatu i gmin".

W ramach wyżej wymienionego ćwiczenia, zostaną uruchomione systemy alarmowe (syreny). Wyemitowany będzie sygnał ostrzegania oraz przekazywane będą komunikaty głosowe

Ćwiczone epizody praktyczne przez cały okres trwania ćwiczenia będą pod nadzorem organów porządkowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości, bądź zauważenia niepokojących zdarzeń, prosi się mieszkańców o kontakt z lokalnymi władzami samorządowymi.


Stanisław Lonczak
Starosta Mielecki

=======================================================================

Informacja o ćwiczeniu powiatowym

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 76/2019 Wójta Gminy Czermin  – Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 24 września 2019 roku  w sprawie: „przygotowania, przeprowadzenia i udziału w kompleksowym ćwiczeniu zgrywającym obrony cywilnej na terenie Powiatu Mieleckiego” informuję, że dnia 29 października 2019 roku w godzinach 8.00 – 20.00 na terenie Sołectwa Czermin , zostaną przeprowadzone kompleksowe ćwiczenia zgrywające obrony cywilnej.

Na terenie gminy będą wykonywały ćwiczebnie zadania operacyjne Wojska Obrony Terytorialnej, Straż Pożarna, Policja, Pogotowie Ratunkowe oraz Formacje Obrony Cywilnej.

Ponadto nastąpi głośna próba syren oraz będą podawane ćwiczebne komunikaty głosowe.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

 

 

                                                                               Wójt Gminy Czermin

                                                                               /-/ Sławomir Sidur

Rozwój edukacji przedszkolnej - nabór partnera spoza sektora finasów publicznych.

           Gmina Czermin, 39-304 Czermin 140 na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach  realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej  2014-2020 (Dz. U. 2014 poz.1146 ze zm.) ogłasza  otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

 Oferty partnerstwa należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta partnerstwa w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych” do dnia 6 listopada 2019 r. do godziny 12:30 w Urzędzie Gminy Czermin.

 

INFORMACJA dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych

 

INFORMACJA

 dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych

 

Informujemy, że w dniu 8 października 2019r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Czermin odbędzie się szkolenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Czermin, którzy nie mogli uczestniczyć w pierwszym spotkaniu.