^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Terminy zebrań wiejskich w sprawie podziału funduszu sołeckiego na rok 2019

Terminy zebrań wiejskich w sprawie podziału funduszu sołeckiego na rok 2019

L.p. Nazwa sołectwa Data Godzina Miejsce zebrania
         
1 Trzciana 09.09.2018 17:00 Szkoła
2 Breń Osuchowski 14.09.2018 17:00 Szkoła
3 Czermin 15.09.2018 17:00 Dom Strażaka
4 Otałęż 16.09.2018 17:00 Dom Strażaka
5 Ziempniów 21.09.2018 17:00 Dom Strażaka
6 Wola Otałęska 23.09.2018 17:00 Dom Ludowy
7 Szafranów 23.09.2018 18:00 Dom Strażaka
8 Łysaków 27.09.2018 17:00 Dom Strażaka
9 Dąbrówka Osuchowska 28.09.2018 17:00 Dom Ludowy

Apel do mieszkańców Gminy Czermin.

Apel do mieszkańców Gminy Czermin.

Ze względu na potwierdzone bardzo liczne przypadki nieprawidłowej segregacji odpadów komunalnych przez mieszkańców naszej gminy apelujemy o zapoznanie się z poniższymi zasadami zbiórki selektywnej i stosowanie ich w praktyce.

Z kontroli przeprowadzonych w terenie wynika, że w wielu gospodarstwach domowych nieodpowiednio segregowane są odpady komunalne. Nieczystości, które powinny trafić do worka na odpady segregowane często znajdowały się w pojemniku na odpady zmieszane.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami mieszkańcy naszej gminy maja możliwości oddawania śmieci zebranych selektywnie bądź nieselektywnie, w zależności od tego, co określi w swojej deklaracji. Decydując się na segregację odpadów komunalnych, a także kompostowanie w przydomowym kompostowniku odpadów biodegradowalnych mieszkaniec zobowiązany jest do wysegregowania ze zmieszanych odpadów plastiku, metalu, szkła, papieru i odpadów bio. Takie odpady nie mogą trafić do pojemnika z odpadami zmieszanymi.

Zaznaczyć należy, że osoby, które w złożonych deklaracjach określiły chęć prowadzenia właściwej segregacji odpadów powstających w gospodarstwie domowym ponoszą znacznie niższe opłaty z tego tytułu.

W związku z powyższym PRZESTRZEGAMY-, iż w przypadku stwierdzenia kolejnej niewłaściwej segregacji odpadów, a w szczególności znalezienia odpadów segregowanych w pojemnikach na odpady zmieszane oraz niewłaściwej zawartości odbieranych worków na papier, tworzywa sztuczne, metal i szkło Wójt Gminy będzie zmuszony, na podstawie art. 9f ustawy z dnia. 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.) naliczyć opłatę za odbiór odpadów gromadzonych w sposób nieselektywny.

Najczęstsze nieprawidłowości:

  1. W pojemnikach na odpady zmieszane znajdują się odpady podlegające segregacji m.in. butelki plastikowe i szklane, folia, puszki aluminiowe, opakowania kartonowe, opakowania po margarynie, jogurtach, papier, elektroodpady.
  2. W workach na odpady segregowane znajdują się odpady inne niż przeznaczone do tego.
  3. Segregując pamiętajmy o tym, by zgniatać butelki plastikowe, puszki i kartony przed wrzuceniem do worka, dzięki temu zmniejszymy ich objętość.

Podkreślić należy, że prawidłowa segregacja odpadów wpływa na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych, co przekłada się na zmniejszenie ponoszonych kosztów przez Gminę. Nieprzestrzeganie przez mieszkańców gminy zasad segregacji, czyli wyrzucanie do pojemników na odpady zmieszane np. papieru, plastiku, szkła czy metalu zwiększa ilość odpadów zmieszanych oraz zwiększa koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

W sytuacji, w której wpływ z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pozwala na sfinansowanie ustawowo określonych kosztów będzie konieczność do podniesienia stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Aktualny harmonogram odbioru odpadów na rok 2018 dostępny TUTAJ

MOTYLEK - upływa termin na składanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego oraz termin płatności za wywóz odpadów komunalnych

            Urząd Gminy w Czerminie informuje, że z dniem 31 sierpnia 2018 roku upływa termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za II półrocze 2018r.
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT na olej napędowy za okres:
od 01 lutego 2018roku do 31 lipca 2018 roku.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

          Informujemy również, że z dniem 31.08.2018r. upływa termin płatności opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

Aktualny harmonogram odbioru odpadów na rok 2018 dostępny TUTAJ