^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

X Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze MDP

MDP_Czermin

W niedzielę, 30 czerwca 2019 r. w Chorzelowie odbyły się  X Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych według regulaminu CTIF. Naszą Gminę reprezentowała drużyna dziewcząt oraz drużyna chłopców z Czermina. Dziewczęta zajęły znakomite II miejsce, natomiast chłopcy uplasowali się tuż za podium, na miejscu IV, ale rywalizowali oni w znacznie liczniejszej grupie drużyn. Poza tardycyjnymi pucharami i dyplomami za udział w zawodach, nasi młodzi strażacy otzrymali również dyplomy od Wójta Gminy Czermin, p. Sławomira Sidura, za godne reprezentowanie naszej gminy. Gratulujemy naszym zawodniczkom i zawodnikom, a ich opiekunom serdecznie dziękujemy za trud włożony w przygotowanie obydwu drużyn!
Autor zdjęć: p. Wioleta Mucha

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Czermin

W dniu 17 czerwca 2019 r. odbyła się X Sesja Rady Gminy Czermin.  Była to pierwsza sesja absolutoryjna według znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506). W tym roku po raz pierwszy Wójt miał obowiązek przedstawienia Radzie rocznego raportu o stanie gminy.
Wójt Gminy Czermin – Sławomir Sidur w ustawowym terminie przekazał Raport o stanie Gminy Czermin za 2018 r. Radzie Gminy Czermin. Raport został również podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Czermin. Nad przedstawionym Raportem przeprowadzono debatę. Zwieńczeniem procedury rozpatrywania Raportu o stanie Gminy Czermin za 2018 r. było jednogłośne podjęcie przez Radę Gminy Czermin uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czermin wotum zaufania.
Następnie Skarbnik Gminy Czermin omówił sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czermin za 2018 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2018 rok. Radni zostali zapoznani z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czermin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r.
Radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Czermin, po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Czermin, zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Gminy za 2018 rok, wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Czermin. Wniosek uzyskał również pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czermin  z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Budowa otwartych Stref Aktywności

Gmina Czermin uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę otwartych Stref Aktywności. Wybudowane zostaną dwa obiekty tj. w miejscowości Trzciana oraz Breń Osuchowski.
Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją tego zadania wynosi 199 200 zł, Minister udziela dofinansowania w kwocie nieprzekraczającej 99 600zł tj. 50% całości inwestycji. Termin zakończenia inwestycji ustalono na 15.10.2019r.
Poniżej mapki usytuowania tych obiektów tj. przy szkołach w tych miejscowościach.

Plaga komarów

W związku z bardzo licznymi pytaniami i uwagami mieszkańców gminy Czermin, które dotyczą działań podjętych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się komarów na terenach dotkniętych powodzią oraz podtopieniami informujemy, że Starosta Powiatu Mieleckiego, w porozumieniu z wójtami wszystkich gmin naszego powiatu, zwrócił się do Wojewody Podkarpackiego z prośbą o podjęcie zdecydowanych działań zmierzających do rozwiązania problemów związanych z plagą komarów.

Jako Gmina Czermin, nie jesteśmy w stanie pokryć (olbrzymich jak na naszą gminę) kosztów związanych z odkomarzaniem bez pomocy finansowej z zewnątrz. Jeżeli tylko uzyskamy środki na ten cel od Rządu Rzeczypospolitej Polskiej lub z innych źródeł, to natychmiast przystąpimy do stosownych działań.

Ponadto Wójt Gminy Czermin, Pan Sławomir Sidur, podczas spotkania w dniu 3 czerwca b.r. z Panią Ewą Leniart, Wojewodą Podkarpackim, poprosił o wsparcie w usuwaniu skutków powodzi na terenie naszej gminy, m.in. poprzez uzyskanie środków finansowych na odkomarzanie terenów powodziowych.

INFORMACJA dla mieszkańców gminy Czermin, którzy chcą wziąć czynny udział w debacie nad Raportem o stanie gminy za 2018r.

       INFORMACJA dla mieszkańców gminy Czermin, którzy chcą wziąć czynny udział w debacie nad Raportem o stanie gminy za 2018r. podczas X Sesji Rady Gminy w Czerminie, która odbędzie się 17 czerwca 2019r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Czermin.

Zgodnie z art. 28aa ust. 6-8 ustawy o samorządzie gminnym w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba, że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 

                                                                                                 Wójt Gminy Czermin

                                                                                                             /-/

                                                                                                   Sławomir Sidur

 

 

Wybory Ławników na kadencję 2020-2023

INFORMACJA

z dnia 29 maja 2019r.

o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023.

 

Wójt Gminy Czermin informuje, że Rada Gminy w Czerminie przystępuje do wyboru 2 ławników do Sądu rejonowego w Mielcu w tym do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 1 osobę na kadencję od 2020r. do 2023 r.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 52, 55, 60, 125)

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłoszeniu kandydatów na ławników oraz karty zgłoszenia.

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2019r. Zgłoszenia, które wpłynął do rady gminy po upływie terminu pozostawia się bez biegu.

Szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje Urząd Gminy w Czerminie, pokój nr 12 w godzinach pracy Urzędu.

Kartę zgłoszenia można pobrać ze stron internetowych:

1)   Gminy, www.czermin.pl

2)   Ministerstwa Sprawiedliwości, www.ms.gov.pl                                                      

                                                                                   Wójt Gminy Czermin

                                                                                   /-/ Sławomir Sidur

Załączniki :