^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Informacje Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerminie informuje, że wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2016 roku do 30 października 2016 roku.
    W przypadku złożeniu wniosku wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2016 roku ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata w/w świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2016 roku, natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresie od 1 września  do 31 października 2016 roku, ustalenie prawa do w/w świadczeń oraz wypłata tych świadczeń za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2016 roku.
    
    Wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych będą przyjmowane od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2016 roku.
    W przypadku złożeniu wniosku wraz z dokumentami do dnia 30 września 2016 roku ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata w/w świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2016 roku, natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 30 listopada 2016 roku, ustalenie prawa do w/w świadczeń oraz wypłata tych świadczeń za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2016 roku.

    Ponadto informujemy, że osoby, które mają przyznany dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania są zobowiązane doręczyć zaświadczenie o podjęciu przez dziecko nauki w szkole ponadgimnazjalnej do dnia 10 września 2016 roku.

DRUKI DO ODEBRANIA W POKOJU 19

Informacja Państwowej Inspekcji Pracy

          Państwowa lnspekcja Pracy włącza się do działań prewencyjnych podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa pracy w rolnictwie. W trosce o bezpieczeństwo rolników oraz pomagających im w pracy: osób starszych oraz młodzieży i dzieci  którym nie należy i nie wolno powierzać prac szczególnie niebezpiecznych - apeluie i przypomina o konieczności przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa i eliminowania zagrożeń.

Czytaj więcej...

APEL - do mieszkańców domków jednorodzinnych w Czerminie

             W związku z powtarzającymi się interwencjami mieszkańców  gminy  w  sprawie   palenia w  okresie grzewczym jak i  letnim w piecach śmieciami i odpadami przez niektórych mieszkańców gminy w celu ogrzewania mieszkań oraz podgrzewania wody do kąpieli, zwracamy się z apelem o natychmiastowe zaprzestanie tego procederu.

Spalanie odpadów w piecach jest bardzo szkodliwe dla życia i zdrowia ludzi a także środowiska.

Paląc odpady szkodzimy sobie i naszym sąsiadom.

Nadmieniamy ponadto, że posiadamy dane osobowe większości tych mieszkańców, którzy postępują w ten sposób.

Jeśli mieszkańcy nie zaprzestaną tych działań podejmiemy kroki o ukaranie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie tj. Ustawa z dnia  27 kwietnia 2001r. o odpadach (jednolity tekst Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami) PRZEPISY KARNE  - art. 71 – kto wbrew zakazowi, termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu lub grzywny.

ZA PALENIE ODPADÓW GROZI

-   grzywna do 5 tyś. zł

-   areszt do 30 dni

oraz

Ustawa  z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2013r. poz. 1232, art. 379 i art.380) – o możliwości przeprowadzenia  u osób fizycznych czynności kontrolnych. Kontrolę mogą przeprowadzić pracownicy upoważnieni przez Wójta Gminy.

Informacja w sprawie programu 500+

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerminie przypomina, że z dniem
01 lipca 2016 roku upływa termin składania wniosków
o świadczenie z  programu 500+, które wypłacane będą z wyrównaniem od dnia wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj. od dnia 01 kwietnia do dnia 01 lipca 2016 roku. Wnioski złożone od dnia 02 lipca 2016 r. wypłacane  będą od miesiąca złożenia.       

 Informacje udzielane są pod numerem telefonu:

792 383 233.

Spotkanie Informacyjne Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czermin

Szanowni mieszkańcy,

Informujemy, że w dniu 9 i 10 czerwca 2016 r. na terenie Gminy Czermin odbędą się spotkanie informacyjne połączone z wypełnianiem ankiet w ramach tworzonego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czermin.

W tym dniu pracownicy z firmy GreenLynx zorganizują Punkty Informacyjne na terenie  sołectw. Podczas spotkania będzie można uzyskać wszelkie informacje na temat:

 1. Tworzonego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz korzyściach, jakie niesie jego realizacja,
 2. Możliwych źródłach dofinansowania inwestycji,
 3. Wypełnić ankietę oraz uzyskać pomoc w jej wypełnieniu,
 4. Zgłosić swoje sugestie na temat poprawy stanu powietrza i zwiększenia efektywności energetycznej.

Informację potrzebne do wypełniania ankiety obejmują:

 • rodzaj źródła ciepła, jakie Państwo stosujecie (piec kaflowy, kotłowna itp.) i jego stan techniczny,
 • zużycie energii elektrycznej, gazu, węgla, drewna itd. w skali całego roku (prosimy o wcześniejsze przygotowanie tej informacji),
 • wykonane lub planowane termomodernizacje,
 • wykonane lub planowane inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE);

Uzyskane informacje posłużą wyłącznie do opracowania ogólnych zestawień statystycznych i nie są żadnym wiążącym zobowiązaniem.

Tylko dzięki pozyskanym od mieszkańców informacjom, możliwe będzie rzetelne opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej, który daje możliwość uzyskania  przez Gminę Czermin wsparcia finansowego i organizacyjnego (dotacje, preferencyjne pożyczki) na:

- wymianę starych kotłów i pieców na nowe niskoemisyjne (gazowe, olejowe, węglowe),

-  zastosowanie odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła itp.),

- termomodernizacje budynków,

- zastosowanie innych kompleksowych rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej

Harmonogram spotkań przedstawia się następująco:

Łysaków  w dniu 9 czerwca 2016r – godz. 9:00- Dom Strażaka

Wola Otałęska w dniu 9 czerwca 2016r.- godz. 10:30- Dom Strażaka

Otałęż  w dniu 9 czerwca 2016r. – godz. 11:30-Dom Strażaka

Ziempniów w dniu 9 czerwca 2016r. – godz. 13:00 –Dom Strażaka

Breń Osuchowski w dniu 9 czerwca 2016r.-godz.14:00- Dom Strażaka

Czermin w dniu 10 czerwca 2016r. –godz.9:00 Dom Strażaka

Szafranów w dniu 10 czerwca 2016r.-godz. 10:30- Dom Strażaka

Dąbrówka Osuchowska w dniu 10 czerwca 2016r.-godz.12:00 –Dom Ludowy

Trzciana w dniu 10 czerwca 2016r.- godz. 13;00 – Dom Strażaka

Bardzo prosimy o odwiedzanie punktu i czynny udział w tworzeniu Planu gospodarki niskoemisyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt z przedstawicielami:

Wykonawcy – GreenLynx – Paweł Krząstek tel. 531 777 891

Urzędu Gminy- Michalina Bełzo tel. 17 77 41 922

 

WYPEŁNIJ ANKIETĘ INTERNETOWO:

https://goo.gl/6EnArp

Gmina Czermin przystąpiła do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN).

       Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest ograniczenie niskiej emisji i poprawa czystości powietrza na terenie gminy. Stworzenie PGN jest konieczne do pozyskania funduszy unijnych w latach 2014  –2020 na działania obejmujące m.in.:

 • Termomodernizacje budynków
 • Wymianę źródeł ciepła
 • Transport publiczny
 • Inwestycje w OZE (Odnawialne Źródła Energii)

Aby tworzony Plan Gospodarki Niskoemisyjnej spełniał wymagania powinien być wspólnym dziełem wybranego Wykonawcy, Gminy oraz podmiotów prywatnych reprezentowanych przez mieszkańców jak i firmy działające na terenie gminy. W tym celu prosimy mieszkańców o wypełnianie ankiet dotyczących zagadnień potrzebnych do stworzenia PGN. Udzielone odpowiedzi pozwolą na ocenę gotowości mieszkańców do przeprowadzania inwestycji zmierzających do przechodzenia na niskoemisyjne źródła ogrzewania. Jednocześnie określi to wielkość potrzebnego wsparcia finansowego dla mieszkańców chcących dokonać takiej modernizacji. Ankiety są dostępne poniżej oraz dodatkowo w Urzędzie Gminy Czermin, u sołtysów oraz pod adresem internetowym www.monitoringpowietrza.pl.

Informacje podane w ankiecie nie będą wykorzystywane w żadnych innych celach, czy też przekazywane podmiotom trzecim.

Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, który wyznacza kierunki dla gminy na lata 2014-2020 w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię oraz gospodarka odpadami. Przedstawione zostaną działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł.

 

Dla przedsiębiorców i instytucji.

Prosimy o zgłaszanie działań z zakresu planowanej termomodernizacji obiektów, wsparcia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii celem ujęcia ich w PGN. Zgłoszenie powinno odbywać się za pomocą zamieszczonych poniżej ankiet. Umieszczenie podmiotu w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej umożliwi zgłaszającym pozyskiwanie dofinansowania w konkursach m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest firma GreenLynx.

Ankiety należy złożyć do dnia 15 czerwca 2016 r. w Urzędzie Gminy Czermin lub przesłać drogą  elektroniczną  na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Prawidłowo wypełniona ankieta potwierdza zainteresowanie mieszkańca bądź instytucji udziałem w realizacji Planu i pozwala ubiegać się o dotacje.

Więcej informacji:
www.monitoringpowietrza.pl,  mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  tel. 531 777 891

Wypełnij ankietę on-line:

https://goo.gl/6EnArp

Gminny Konkurs Poetycko- Plastyczno- Muzyczny „ Poezja w Polskiej Przyrodzie „pod tytułem „Wiosna”

         W dniu 13-05-2016r. tj. piątek w sali OSP w Czerminie  odbył się Gminny Konkurs Poetycko- Plastyczno- Muzyczny „ Poezja w Polskiej Przyrodzie „pod tytułem „Wiosna” ,który zorganizowany został przez Gminny Ośrodek Kultury w Czerminie. W konkursie udział wzięły dzieci i młodzież z całej gminy, prezentując swoje umiejętności plastyczne, poetyckie oraz muzyczne w trzech kategoriach: 1-3, 4-6  szkoły podstawowe oraz 1-3 gimnazjum. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz atrakcyjne nagrody, natomiast pozostali uczestnicy za udział otrzymali symboliczne dyplomiki oraz upominki. Uczestników Konkursu oceniała komisja w składzie:

Czytaj więcej...

Apel do mieszkańców gminy

Czermin 14.04.2016.

 

OGŁOSZENIE

 

        Urząd Gminy w Czerminie zwraca się z  apelem do mieszkańców gminy o właściwe utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy oraz wokół własnych zabudowań i posesji.

        Ponadto przestrzegamy aby nie wyrzucać śmieci po lasach czy rowach przydrożnych
a w szczególności padłej zwierzyny, gdzie w ostatnich dniach w lasku w miejscowości Breń Osuchowski znaleziono 2 szt. padłych warchlaków . Śmieci i odpadów nie należy także palić.

         Wszyscy mieszkańcy powinni czuć się odpowiedzialni za wygląd własnej gminy pod względem porządku i czystości.

Niezależnie od tego gdzie będziemy wyrzucać śmiecie, opłata  i  tak będzie taka sama.

         Sąsiad powinien pilnować sąsiada i zwracać mu uwagę gdy ten źle postępuje lub zgłosić ten problem w Urzędzie Gminy, gdyż łamanie przepisów w tym zakresie zagrożone jest karą grzywny.

Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

          W dniu 1 kwietnia 2016 roku o godzinie 10.00 w Domu Strażaka w Czerminie odbyły się eliminacje gminne Gminy Czermin Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” zorganizowane przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Czerminie.


Czytaj więcej...