^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Odnawialne źródła energii (OZE) – podpisanie umów.

Odnawialne źródła energii (OZE) – podpisanie umów

W dniu 24 stycznia 2019 r. pomiędzy Gminą Czermin, reprezentowaną przez Pana Sławomira Sidura – Wójta Gminy Czermin, będącego Liderem partnerstwa dwu gmin: Czermin i Wadowice Górne, a spółką „FlexiPower Group” z siedzibą w Woli Zaradzyńskiej, reprezentowaną przez Pana Michała Posta – Prezesa Zarządu, w ramach realizacji projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminach Czermin i Wadowice Górne”, podpisane zostały trzy umowy:

  1. Umowa na dostawę i montaż kolektorów słonecznych na terenie gmin Czermin i Wadowice Górne – obejmuje ona dostawę i montaż kolektorów słonecznych na terenie gminy Czermin (łącznie 209 zestawów) i gminy Wadowice Górne (łącznie 100 zestawów).
  2. Umowa na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Czermin (217 zestawów) oraz gminy Wadowice Górne (126 zestawów). Łącznie na terenie obu gmin wykonanych zostanie 343 instalacje fotowoltaiczne wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu.
  3. Umowa na dostawę i montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Czermin (117 sztuk) oraz gminy Wadowice Górne (40 sztuk). Łącznie w obydwu gminach zainstalowanych zostanie 157 sztuk pomp ciepła służących do przygotowania c.w.u. i c.o.

Wszystkie ww. umowy podpisane zostały przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Czermin – Pana Sławomira Orłowskiego i przy obecności Sekretarza Gminy Wadowice Górne – Pani Elżbiety Wnuk.

Przewidywany termin wykonania zadań objętych przedmiotem ww. umów: do dnia 30.09.2019 r.

 

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w gminie Czermin


W niedzielę, 20 stycznia 2019 r. odbyły się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w Woli Otałęskiej, Otałęży oraz Ziempniowie.
W Woli Otałęskiej, na 359 uprawnionych do głosowania, w wyborczym zebraniu wiejskim udział wzięło 36 osób. Po stwierdzeniu quorum mieszkańcy zgłosili jednego kandydata na sołtysa, którym była dotychczas pełniąca tę funkcję Anna Polak. W wyniku tajnego głosowania, w którym 34 osoby było „za”, przy jednym głosie „przeciw” i jednym głosie nieważnym, Anna Polak wybrana została Sołtysem Woli Otałęskiej na kolejną, tym razem pięcioletnią kadencję. W skład siedmioosobowej Rady Sołeckiej tej miejscowości weszli: Kazimierz Adamczyk, Zbigniew Adamczyk, Jan Golba, Eugeniusz Herchel, Adam Owcarz, Alfred Pająk i Stanisław Wegrzyn.
W wyborczym zebraniu wiejskim w Otałęży udział wzięło 67 osób, na 590 uprawnionych do głosowania. Jedynym kandydatem na sołtysa, zgłoszonym przez mieszkańców, był Andrzej Stefanowicz, który sprawował już tę funkcję i to nieprzerwanie od 1999 r. W wyniku tajnego głosowania, otrzymując 65 głosów „za” i 2 „przeciw”, Andrzej Stefanowicz został ponownie wybrany Sołtysem miejscowości Otałęż. W nowej Radzie Sołeckiej zasiadać będą: Ryszard Adamczyk, Antoni Łabaj, Józef Sarnik, Eugeniusz Sieńkowski, Paweł Skoczylas, Łukasz Stefanowicz i Ludwik Szrom.
Na wyborcze zebranie wiejskie w Ziempniowie przybyło 61 osób na 430 uprawnionych do głosowania. Podobnie jak w dwu poprzednich miejscowościach, jedynym kandydatem na sołtysa była osoba, która dotychczas sprawowała tę funkcję. Kandydaturę Agnieszki Ćwięki poparło w tajnych wyborach 56 mieszkańców, przeciw było 5. Tak więc Sołtysem Ziempniowa została ponownie wybrana Agnieszka Ćwięka. Do Rady Sołeckiej wybrani zostali: Mariusz Chudy, Czesław Guła, Marian Opyd, Andrzej Pęgiel, Rafał Pieróg, Halina Taraska i Jan Ziomek.
W niedzielę, 3 lutego 2019 r. odbędą się wybory sołtysów i rad sołeckich w trzech kolejnych miejscowościach gminy Czermin – w Łysakowie (o godz. 14.00), Dąbrówce Osuchowskiej (16.00) i Brniu Osuchowskim (18.00).

Terminarz zebrań wiejskich w związku z wyborami sołtysa i rad sołeckich.

Terminarz zebrań wiejskich w związku z wyborami sołtysa i rad sołeckich.

20.01.2019r.

- Wola Otałęska (Dom Ludowy) godz. 14.00

- Otałęż (Dom Strażaka) godz. 16.00

- Ziempniów (Szkoła Podstawowa) – godz. 18.00
=========================================

03.02.2019r.

- Łysaków (Dom Strażaka) godz. 14.00

- Dąbrówka Osuchowska (Dom Ludowy) godz. 16.00

- Breń Osuchowski (Szkoła Podstawowa) godz. 18.00 
=========================================    

10.02.2019r.

- Trzciana (Szkoła Podstawowa) godz. 14.00

- Szafranów (Dom Strażaka) godz. 16.00

- Czermin (Dom Strażaka) godz. 18.00
=========================================

Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Czerminie 2019

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 11/19
W O J E W O D Y P O D K A R P A C K I E G O
z dnia 9 stycznia 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Czerminie
Na podstawie art. 385 i art. 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) - w porozumieniu z Komisarzem Wyborczym w Tarnobrzegu - zarządza się, co następuje:
§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające w okręgu wyborczym Nr 9 utworzonym dla wyboru Rady Gminy w Czerminie - w związku z wygaśnięciem mandatu radnego w tym okręgu, stwierdzonym postanowieniem nr 465/2018 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 28 grudnia 2018 r.
§ 2. W wyborach uzupełniających wybiera się jednego radnego.
§ 3. Datę wyborów uzupełniających wyznacza się na niedzielę przypadającą w dniu 24 marca 2019 r.
§ 4. Dla wykonania czynności przewidzianych w Kodeksie wyborczym określa się kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości na obszarze Gminy Czermin.
Wojewoda Podkarpacki
/-/ Ewa Leniart

 

Szczegóły na stronie BIP UG Czermin - tutaj.