^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Informacja Marszałka Województwa Podkarpackiego dla przedsiębiorców

Marszałek Województwa Podkarpackiego przypomina przedsiębiorcom o obowiązku złożenia w terminie do dnia 15 marca 2017 roku następujących sprawozdań

za 2016 rok :

  • zbiorczych zestawień danych o odpadach na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2016.1987 z późn. zm.),
  • sprawozdań na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013.888 z późn. zm.),
  • sprawozdań na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. 2016.803 z późn. zm.)
  • sprawozdań na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2016. 1803 z późn. zm.)

Nieprzedłożenie ww. sprawozdań lub wykonanie tego obowiązku nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze grzywny.

Zwrot podatku akcyzowego w 2017 roku

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2017r. do 28 lutego 2017r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016r. do 31 stycznia 2017r.
  • w terminie od 1 sierpnia 2017r. do 31 sierpnia 2017r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017r. do 31 lipca 2017r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017r.

Limit zwrotu podatku w 2017 r. wynosić będzie:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

3-28 kwietnia 2017r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
2-31 października 2017r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego do pobrania tutaj

Lokalna Grupa Działania PROWENT informuje

Lokalna Grupa Działania PROWENT informuje o planowanym naborze wniosków w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej.  

Planowany termin naboru wniosków na w/w działania: rozpoczęcie naboru od połowy stycznia 2017r. Dokładny termin naboru zostanie podany po uzyskaniu akceptacji Instytucji Wdrażającej tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Czytaj więcej...

Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE. - dofinansowanie

       Gmina Czermin informuje, że zamierza przystąpić do projektu unijnego realizowanego przy współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia,  Działanie 3.1 Rozwój OZE.

Dofinansowanie do 85% na:

  1. zakup i montaż kolektorów słonecznych, 
  2. zakup i montaż paneli fotowoltaicznych, 
  3. zakup i montaż instalacji kotłów na biomasę,
  4. zakup i montaż pomp CO i CWU.

załączniki:

 

Czytaj więcej...