^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Odnawialne źródła energii (OZE) – podpisanie umów.

Odnawialne źródła energii (OZE) – podpisanie umów

W dniu 24 stycznia 2019 r. pomiędzy Gminą Czermin, reprezentowaną przez Pana Sławomira Sidura – Wójta Gminy Czermin, będącego Liderem partnerstwa dwu gmin: Czermin i Wadowice Górne, a spółką „FlexiPower Group” z siedzibą w Woli Zaradzyńskiej, reprezentowaną przez Pana Michała Posta – Prezesa Zarządu, w ramach realizacji projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminach Czermin i Wadowice Górne”, podpisane zostały trzy umowy:

  1. Umowa na dostawę i montaż kolektorów słonecznych na terenie gmin Czermin i Wadowice Górne – obejmuje ona dostawę i montaż kolektorów słonecznych na terenie gminy Czermin (łącznie 209 zestawów) i gminy Wadowice Górne (łącznie 100 zestawów).
  2. Umowa na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Czermin (217 zestawów) oraz gminy Wadowice Górne (126 zestawów). Łącznie na terenie obu gmin wykonanych zostanie 343 instalacje fotowoltaiczne wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu.
  3. Umowa na dostawę i montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Czermin (117 sztuk) oraz gminy Wadowice Górne (40 sztuk). Łącznie w obydwu gminach zainstalowanych zostanie 157 sztuk pomp ciepła służących do przygotowania c.w.u. i c.o.

Wszystkie ww. umowy podpisane zostały przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Czermin – Pana Sławomira Orłowskiego i przy obecności Sekretarza Gminy Wadowice Górne – Pani Elżbiety Wnuk.

Przewidywany termin wykonania zadań objętych przedmiotem ww. umów: do dnia 30.09.2019 r.

 

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w gminie Czermin


W niedzielę, 20 stycznia 2019 r. odbyły się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w Woli Otałęskiej, Otałęży oraz Ziempniowie.
W Woli Otałęskiej, na 359 uprawnionych do głosowania, w wyborczym zebraniu wiejskim udział wzięło 36 osób. Po stwierdzeniu quorum mieszkańcy zgłosili jednego kandydata na sołtysa, którym była dotychczas pełniąca tę funkcję Anna Polak. W wyniku tajnego głosowania, w którym 34 osoby było „za”, przy jednym głosie „przeciw” i jednym głosie nieważnym, Anna Polak wybrana została Sołtysem Woli Otałęskiej na kolejną, tym razem pięcioletnią kadencję. W skład siedmioosobowej Rady Sołeckiej tej miejscowości weszli: Kazimierz Adamczyk, Zbigniew Adamczyk, Jan Golba, Eugeniusz Herchel, Adam Owcarz, Alfred Pająk i Stanisław Wegrzyn.
W wyborczym zebraniu wiejskim w Otałęży udział wzięło 67 osób, na 590 uprawnionych do głosowania. Jedynym kandydatem na sołtysa, zgłoszonym przez mieszkańców, był Andrzej Stefanowicz, który sprawował już tę funkcję i to nieprzerwanie od 1999 r. W wyniku tajnego głosowania, otrzymując 65 głosów „za” i 2 „przeciw”, Andrzej Stefanowicz został ponownie wybrany Sołtysem miejscowości Otałęż. W nowej Radzie Sołeckiej zasiadać będą: Ryszard Adamczyk, Antoni Łabaj, Józef Sarnik, Eugeniusz Sieńkowski, Paweł Skoczylas, Łukasz Stefanowicz i Ludwik Szrom.
Na wyborcze zebranie wiejskie w Ziempniowie przybyło 61 osób na 430 uprawnionych do głosowania. Podobnie jak w dwu poprzednich miejscowościach, jedynym kandydatem na sołtysa była osoba, która dotychczas sprawowała tę funkcję. Kandydaturę Agnieszki Ćwięki poparło w tajnych wyborach 56 mieszkańców, przeciw było 5. Tak więc Sołtysem Ziempniowa została ponownie wybrana Agnieszka Ćwięka. Do Rady Sołeckiej wybrani zostali: Mariusz Chudy, Czesław Guła, Marian Opyd, Andrzej Pęgiel, Rafał Pieróg, Halina Taraska i Jan Ziomek.
W niedzielę, 3 lutego 2019 r. odbędą się wybory sołtysów i rad sołeckich w trzech kolejnych miejscowościach gminy Czermin – w Łysakowie (o godz. 14.00), Dąbrówce Osuchowskiej (16.00) i Brniu Osuchowskim (18.00).

Terminarz zebrań wiejskich w związku z wyborami sołtysa i rad sołeckich.

Terminarz zebrań wiejskich w związku z wyborami sołtysa i rad sołeckich.

20.01.2019r.

- Wola Otałęska (Dom Ludowy) godz. 14.00

- Otałęż (Dom Strażaka) godz. 16.00

- Ziempniów (Szkoła Podstawowa) – godz. 18.00
=========================================

03.02.2019r.

- Łysaków (Dom Strażaka) godz. 14.00

- Dąbrówka Osuchowska (Dom Ludowy) godz. 16.00

- Breń Osuchowski (Szkoła Podstawowa) godz. 18.00 
=========================================    

10.02.2019r.

- Trzciana (Szkoła Podstawowa) godz. 14.00

- Szafranów (Dom Strażaka) godz. 16.00

- Czermin (Dom Strażaka) godz. 18.00
=========================================

Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Czerminie 2019

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 11/19
W O J E W O D Y P O D K A R P A C K I E G O
z dnia 9 stycznia 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Czerminie
Na podstawie art. 385 i art. 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) - w porozumieniu z Komisarzem Wyborczym w Tarnobrzegu - zarządza się, co następuje:
§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające w okręgu wyborczym Nr 9 utworzonym dla wyboru Rady Gminy w Czerminie - w związku z wygaśnięciem mandatu radnego w tym okręgu, stwierdzonym postanowieniem nr 465/2018 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 28 grudnia 2018 r.
§ 2. W wyborach uzupełniających wybiera się jednego radnego.
§ 3. Datę wyborów uzupełniających wyznacza się na niedzielę przypadającą w dniu 24 marca 2019 r.
§ 4. Dla wykonania czynności przewidzianych w Kodeksie wyborczym określa się kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości na obszarze Gminy Czermin.
Wojewoda Podkarpacki
/-/ Ewa Leniart

 

Szczegóły na stronie BIP UG Czermin - tutaj.

Zwrot podatku akcyzowego w 2019 roku

Uprzejmie informujemy, iż w związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku,

producent rolny może składać do burmistrza właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

Limity, obowiązujące w 2019 roku, stanowić będą sumę:

a) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego,

b) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, ustalana będzie jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonych z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe i liczby 12.

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego na rok 2019 zostanie określona w drodze rozporządzenia w terminie do 31 grudnia 2018 roku.

Terminy składania wniosków:

a) od 1 lutego 2019r., do 28 lutego 2019r., producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018r., do 31 stycznia 2019r.,

b) od 1 sierpnia 2019r., do 31 sierpnia 2019r., producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019r., do 31 lipca 2019r.

W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła do wniosku poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Dokument, o którym mowa powyżej wydawany będzie na wniosek producenta rolnego.

 

 

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych w 2019 roku dla Gminy Czermin.

Harmonogramy 2019 Gmina Czermin