^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Władze Gminy Czermin

Władze Gminy CzerminWójt Gminy Czermin
mgr Sławomir Sidur

 

 

ZADANIA WÓJTA GMINY

Do zakresu działania i kompetencji Wójta należy w szczególności:

 • kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i kierowanie Urzędem Gminy
 • reprezentowanie Gminy i Urzędu Gminy na zewnątrz
 • podejmowanie czynności należących do kompetencji Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego
 • uczestniczenie w pracach związków i porozumień między gminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień
 • wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
 • upoważnianie innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
 • podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wyznaczenie innych osób do podejmowania tych czynności
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
 • załatwianie wniosków posłów i senatorów, udzielanie odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych
 • czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu
 • przyjmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym. które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przez przepisy prawa oraz uchwały Rady Gminy
 


Sekretarz Gminy Czermin
mgr Bogusław Peret

 

 

 

 

ZADANIA SEKRETARZA GMINY

Do zadań Sekretarza Gminy należy:

Sekretarz Gminy zapewnia warunki sprawnego działania i funkcjonowania Urzędu Gminy. W szczególności do zadań Sekretarza Gminy należy:

 • zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania urzędu z obowiązującymi przepisami prawa
 • organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne
 • opracowywanie projektów zmian Statutu Gminy i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
 • nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał wnoszonych pod obrady Rady Gminy
 • zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy
 • organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy
 • nadzorowanie przestrzegania terminowości załatwiania spraw obywateli przez Urząd Gminy
 • nadzór nad prowadzeniem spraw osobowych pracowników Urzędu
 • nadzór spraw związanych z wyborami i referendami
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad stanowiskami pracy określonymi w schemacie organizacyjnym, stanowiącym załącznik do regulaminu
 • pełnomocnik Wójta Gminy ds.profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 • promocja Gminy
 • koordynowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień.