^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Zawarcie umowy na przebudowę stacji uzdatniania wody w Trzcianie

screen189    We wtorek, 20 października 2020 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn.: „Przebudowa z rozbudową układu uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą stacji uzdatniania wody w m. Trzciana”. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno - ściekowa, Poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę Nabór numer RPPK.04.03.02-IŻ-00-18-001/18.

Zakres robót obejmuje przebudowę wraz z rozbudową układu uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Stacji Uzdatniania Wody w m. Trzciana. Zgodnie z powyższym ogólny zakres przewidywanych robót obejmuje remont budynku SUW wraz z wykonaniem nowych fundamentów pod urządzenia, termomodernizację zbiorników retencyjnych, remont istniejących odstojników, wykonanie nowego odstojnika, remont istniejących studni, budowę nowej komory z kręgów betonowych oraz prace budowlane i wykończeniowe.

Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w przeprowadzonym przetargu nieograniczonym jest firma „HYDRO-PARTNER” ul. Gronowska 4a, 64-100 Leszno.

Wartość prac wynosi 2 178 500,00 zł brutto.

Nad całą inwestycją będzie prowadzony nadzór inwestorski przez firmę PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE WESTA Jan Sobczyk, ul. E. Orzeszkowej 24, 39-300 Mielec, wyłonioną w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego. Koszt sprawowania usługi nadzoru inwestycyjnego wynosi 23 600,00 zł brutto.

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 307 883,13 zł.

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 490 000,00 zł.

Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na 17 maja 2021 roku.