^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Zaproszenie na XXI Sesję Rady Gminy w Czerminie.

Zaproszenie na XXI Sesję Rady Gminy w Czerminie na dzień 19 października 2020r. /poniedziałek/ o godz. 13:00

OR I.0002.21/20                                                                                Czermin, dn. 08.10.2020r.

 

ZAWIADOMIENIE

       

Zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713/ zwołuję XXI Sesję Rady Gminy w Czerminie na dzień 19 października 2020r. (poniedziałek) o godz. 13-tej w Domu Strażaka w Czerminie, z następującym porządkiem obrad :

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie XXI Sesji Rady Gminy w Czerminie.
2. Zatwierdzenie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Informacja Wójta z działalności między sesjami i wydanymi zarządzeniami
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czermin.
7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czermin i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na  rok 2020
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Czermin na rok 2020.
10. Interpelacje i zapytania radnych
11. Zamknięcie obrade-Sesja Gminy Czermin ze względów technicznych nie będzie na żywo, ale będzie nagrywana i udostępniona po sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

 

                   w  C z e r m i n i e 
Jan Myjak