^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Zaproszenie na XX Sesję Rady Gminy w Czerminie.

Zaproszenie na XX Sesję Rady Gminy w Czerminie na dzień 27 sierpnia 2020r. /czwartek/ o godz. 13:00

OR I.0002.20/20                                                                                Czermin, dn. 17.08.2020r.

 

ZAWIADOMIENIE

       

Zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713/ zwołuję XX Sesję Rady Gminy w Czerminie na dzień 27 sierpnia 2020r. (czwartek) o godz. 13-tej w Domu Strażaka w Czerminie, z następującym porządkiem obrad :

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie XX Sesji Rady Gminy w Czerminie
2. Zatwierdzenie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Informacja Wójta z działalności między sesjami i wydanymi zarządzeniami
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czermin za I półrocze 2020r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia zobowiązania finansowego na budowę drogi Grądy - Gizowa
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czermin
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie w drodze przetargowej do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie w drodze bezprzetargowej do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego
11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości
12. Podjęcie w sprawie rozpatrzenia wniosku o możliwości podjęcia uchwały dotyczącej zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa ulega pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID - 19
13. Analiza oświadczeń majątkowych
14. Interpelacje i zapytania radnych
15. Zamknięcie obrad


e-Sesja Gminy Czermin ze względów technicznych nie będzie na żywo, ale będzie nagrywana i udostępniona po sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

 

                   w  C z e r m i n i e 
Jan Myjak