^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Zaproszenie na XIX Sesję Rady Gminy w Czerminie.

Zaproszenie na XIX Sesję Rady Gminy w Czerminie na dzień 26 czerwca 2020r. /piątek/ o godz. 13:00

OR I.0002.19/20                                                                                Czermin, dn. 15.06.2020r.

 

ZAWIADOMIENIE

       

Zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713/ zwołuję XIX Sesję Rady Gminy w Czerminie na dzień 26 czerwca 2020r. (piątek) o godz. 13-tej w Domu Strażaka w Czerminie, z następującym porządkiem obrad :

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie XIX Sesji Rady Gminy w Czerminie.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Informacja Wójta z działalności między sesjami i wydanymi zarządzeniami.
5. Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy za 2019 rok oraz debata nad Raportem.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania.
7. Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Czerminie w sprawie wykonania budżetu za 2019 rok wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Czermin z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czermin za rok 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Czermin z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla OSP.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/133/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Czermin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2020r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie w drodze przetargowej do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie w drodze bezprzetargowej nieruchomości mienia komunalnego.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Zamknięcie obrad.

 

 

e-Sesja Gminy Czermin ze względów technicznych nie będzie na żywo, ale będzie nagrywana i udostępniona po sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

 

                   w  C z e r m i n i e 
Jan Myjak

                                                                INFORMACJA

dla mieszkańców gminy Czermin o możliwości udziału w debacie nad raportem o stanie gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana jest sesja, podczas której na być przedstawiony raport o stanie gminy

Art.28 aa ust.6-8 ustawy o samorządzie gminnym.