^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Zaproszenie na XVII Sesję Rady Gminy w Czerminie.

Zaproszenie na XVII Sesję Rady Gminy w Czerminie na dzień 24 luty 2020r. /poniedziałek/ o godz. 13:00

OR I.0002.17/20                                                                                Czermin, dn. 12.02.2020r.

 

ZAWIADOMIENIE

       

Zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm./ zwołuję XVII Sesję Rady Gminy w Czerminie na dzień 24 lutego 2020r. (poniedziałek) o godz. 13-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy Czermin, z następującym porządkiem obrad :


1. Otwarcie XVII Sesji Rady Gminy w Czerminie.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Informacja Starosty Powiatu Mieleckiego z działalności Zarządu Powiatu oraz realizacji uchwał Rady Powiatu.
5. Informacja Wójta z działalności między sesjami i wydanymi zarządzeniami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czermin na rok 2020
8. Podjęcie uchwały w sprawie   określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czermin na rok szkolny 2019/2020 dla potrzeb zwrotu  kosztów przewozu niepełnosprawnych  dzieci, młodzieży, uczniów i ich opiekunów do i z przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej .
9. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Łysakowie
10. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Ziempniowie
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
12. Interpelacje i zapytania radnych
13. Zamknięcie obrad.


e-Sesja Gminy Czermin na żywo start 24.02.2020 godzina 13:00 - link.

Przewodniczący Rady Gminy

                   w  C z e r m i n i e 
Jan Myjak