^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Zaproszenie na XIV Sesję Rady Gminy w Czerminie. - Sesja Nadzwyczajna

Zaproszenie na XIV Sesję Rady Gminy w Czerminie na dzień 17 grudnia 2019r. /wtorek/ o godz. 9:00

OR I.0002.14/19                                                                                Czermin, dn. 10.12.2019r.

 

ZAWIADOMIENIE Sesja Nadzwyczajna.

       

Zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm./ zwołuję XIV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Czerminie na dzień 17 grudnia 2019r. (wtorek) o godz. 9-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy Czermin, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Czerminie.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czermin.
4. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Czermin i zagospodarowania tych terenów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Czermin.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Czermin.
9. Zamknięcie obrad.

 

e-Sesja Gminy Czermin na żywo start 17.12.2019 godzina 09:00 - link.

Przewodniczący Rady Gminy

                   w  C z e r m i n i e 
Jan Myjak