^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Zaproszenie na XV Sesję Rady Gminy w Czerminie.

Zaproszenie na XV Sesję Rady Gminy w Czerminie na dzień 23 grudnia 2019r. /poniedziałek/ o godz. 13:00

OR I.0002.15/19                                                                                Czermin, dn. 10.12.2019r.

 

ZAWIADOMIENIE

       

Zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm./ zwołuję XIV Sesję Rady Gminy w Czerminie na dzień 23 grudnia 2019r. (poniedziałek) o godz. 13-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy Czermin, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie XIV Sesji Rady Gminy w Czerminie.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Informacja Wójta z działalności między sesjami i wydanymi zarządzeniami.
5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Czerminie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dopłat dla grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.    
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czermin na rok 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie w drodze przetargowej do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie w drodze bezprzetargowej do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Łysakowie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Ziempniowie.
15. Interpelacje i zapytania radnych
16. Zamknięcie obrad.    

e-Sesja Gminy Czermin na żywo start 23.12.2019 godzina 13:00 - link.

Przewodniczący Rady Gminy

                   w  C z e r m i n i e 
Jan Myjak