^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Zaproszenie na XIII Sesję Rady Gminy w Czerminie.

Zaproszenie na XIII Sesję Rady Gminy w Czerminie na dzień 29 listopada 2019r. /piątek/ o godz. 13:00

OR I.0002.13/19                                                                                Czermin, dn. 19.11.2019r.

 

ZAWIADOMIENIE

       

Zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm./ zwołuję XIII Sesję Rady Gminy w Czerminie na dzień 29 listopada 2019r. (piątek) o godz. 13-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy Czermin, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie XIII Sesji Rady Gminy w Czerminie.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Informacja Wójta z działalności między sesjami i wydanymi zarządzeniami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Czermin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Czermin.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Czermin.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czermin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019r.
9. Raport o stanie oświaty w gminie Czermin w roku szkolnym 2018/2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Czermin w 2020 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku rolnego na obszarze gminy Czermin.
12. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Czermin.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia  wysokości stawek podatku od środków transportowych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podatku leśnego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dopłat dla grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.    
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego w drodze przetargu nieograniczonego
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na sprzedaż mienia komunalnego w drodze bezprzetargowej
20. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czermin.
21. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Czermin i zagospodarowania tych terenów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czermin na 2019r.
24. Interpelacje i zapytania radnych
25. Zamknięcie obrad.

e-Sesja Gminy Czermin na żywo start 29.11.2019 godzina 13:00 - link.

Przewodniczący Rady Gminy

                   w  C z e r m i n i e 
Jan Myjak