^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Zaproszenie na XII Sesję Rady Gminy w Czerminie.

Zaproszenie na XII Sesję Rady Gminy w Czerminie na dzień 27 września 2019r. /piątek/ o godz. 13:00

OR I.0002.12/19                                                                                Czermin, dn. 16.09.2019r.

 

ZAWIADOMIENIE

       

Zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506./ zwołuję XI Sesję Rady Gminy w Czerminie na dzień 27 września 2019r. (piątek) o godz. 13-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy Czermin, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie XII Sesji rady Gminy w Czerminie
2. Zatwierdzenie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Informacja Pana Marcina Warchoła Wiceministra sprawiedliwości o pomocy dla Gminy Czermin
5. Informacja Wójta z działalności miedzy sesjami i wydanymi zarządzeniami
6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Czerminie
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czermin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania
9. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydatury na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów ławników
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czermin na rok 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Czermin
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pn." Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Czermin"
14. Analiza oświadczeń majątkowych.
15. Interpelacje i zapytania radnych
16. Zamknięcie obrad

e-Sesja Gminy Czermin start 27.09.2019 godzina 13:00 - link.

Przewodniczący Rady Gminy

                   w  C z e r m i n i e 
Jan Myjak