^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Zaproszenie na XI Sesję Rady Gminy w Czerminie.

Zaproszenie na XI Sesję Rady Gminy w Czerminie na dzień 09 sierpnia 2019r. /piątek/ o godz. 13:00

OR I.0002.11/19                                                                                Czermin, dn. 31.07.2019r.

 

ZAWIADOMIENIE

       

Zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506./ zwołuję XI Sesję Rady Gminy w Czerminie na dzień 9 sierpnia 2019r. (piątek) o godz. 13-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy Czermin, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie XI Sesji Rady Gminy w Czerminie.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Informacja Wójta z działalności między sesjami i wydanymi zarządzeniami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF Gminy Czermin.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej.
8. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i nabycie nieruchomości mienia komunalnego w celach zamiany.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie w drodze przetargowej do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie skargi wniesionej na działalność Wójta Gminy.
12. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019r.
13. Interpelacje i zapytania radnych
14. Zamknięcie obrad.

e-Sesja Gminy Czermin start 09.08.2019 godzina 13:00 - link.

Przewodniczący Rady Gminy

                   w  C z e r m i n i e 
Jan Myjak