^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Czermin

W dniu 17 czerwca 2019 r. odbyła się X Sesja Rady Gminy Czermin.  Była to pierwsza sesja absolutoryjna według znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506). W tym roku po raz pierwszy Wójt miał obowiązek przedstawienia Radzie rocznego raportu o stanie gminy.
Wójt Gminy Czermin – Sławomir Sidur w ustawowym terminie przekazał Raport o stanie Gminy Czermin za 2018 r. Radzie Gminy Czermin. Raport został również podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Czermin. Nad przedstawionym Raportem przeprowadzono debatę. Zwieńczeniem procedury rozpatrywania Raportu o stanie Gminy Czermin za 2018 r. było jednogłośne podjęcie przez Radę Gminy Czermin uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czermin wotum zaufania.
Następnie Skarbnik Gminy Czermin omówił sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czermin za 2018 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2018 rok. Radni zostali zapoznani z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czermin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r.
Radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Czermin, po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Czermin, zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Gminy za 2018 rok, wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Czermin. Wniosek uzyskał również pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czermin  z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.