^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Zaproszenie na X Sesję Rady Gminy w Czerminie.

Zaproszenie na X Sesję Rady Gminy w Czerminie na dzień 17 czerwca 2019r. /poniedziałek/ o godz. 13:00

OR I.0002.10/19                                                                                Czermin, dn. 04.06.2019r.

 

ZAWIADOMIENIE

       

Zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506./ zwołuję X Sesję Rady Gminy w Czerminie na dzień  17 czerwca 2019r. (poniedziałek) o godz. 13-tejw sali posiedzeń Urzędu Gminy Czermin, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie X Sesji Rady Gminy w Czerminie
2. Zatwierdzenie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Informacja Wójta z działalności między sesjami i wydanymi zarządzeniami
5. Informacja Wójta o sytuacji powodziowej na terenie gminy Czermin.
6. Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy za 2018r. oraz debata nad raportem.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania.
8. Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Czerminie w sprawie wykonania budżetu za 2018r. wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Czermin z tytuły wykonania budżetu za 2018r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czermin za rok 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Czermin z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2019
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IV/18/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Mieleckiego na realizację zadania publicznego.
14. Podjęcie uchwały w s sprawie udzielenia pomocy finansowej dla jednostek OSP.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Czermin.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu związanego z budową oczyszczalni.
17. Interpelacje i zapytania radnych
18. Zamknięcie obrad.

e-Sesja Gminy Czermin start 17.06.2019 godzina 13:00 - link.

Przewodniczący Rady Gminy

                   w  C z e r m i n i e 
Jan Myjak