^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Wybory Ławników na kadencję 2020-2023

INFORMACJA

z dnia 29 maja 2019r.

o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023.

 

Wójt Gminy Czermin informuje, że Rada Gminy w Czerminie przystępuje do wyboru 2 ławników do Sądu rejonowego w Mielcu w tym do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 1 osobę na kadencję od 2020r. do 2023 r.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 52, 55, 60, 125)

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłoszeniu kandydatów na ławników oraz karty zgłoszenia.

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2019r. Zgłoszenia, które wpłynął do rady gminy po upływie terminu pozostawia się bez biegu.

Szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje Urząd Gminy w Czerminie, pokój nr 12 w godzinach pracy Urzędu.

Kartę zgłoszenia można pobrać ze stron internetowych:

1)   Gminy, www.czermin.pl

2)   Ministerstwa Sprawiedliwości, www.ms.gov.pl                                                      

                                                                                   Wójt Gminy Czermin

                                                                                   /-/ Sławomir Sidur

Załączniki :