^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Zaproszenie na VIII Sesję Rady Gminy w Czerminie.

Zaproszenie na VIII Sesję Rady Gminy w Czerminie na dzień 28 marca 2019r. /czwartek/ o godz. 13:00

OR I.0002.8/19                                                                                   Czermin, dn. 18.03.2019r.

 

ZAWIADOMIENIE

       

Zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm./ zwołuję VIII Sesję Rady Gminy w Czerminie na dzień 28 marca 2019r. (czwartek) o godz. 13-tej w Sali posiedzeń Urzędu Gminy Czermin, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie VIII Sesji Rady Gminy w Czerminie
2. Zatwierdzenie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Informacja Wójta z działalności między sesjami i wydanymi zarządzeniami
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czerminie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czermin.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czermin.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czermin.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czermin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Czermin.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie w drodze przetargowej do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie w drodze bezprzetargowej do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
15. Interpelacje i zapytania radnych
16. Zamknięcie obrad.

e-Sesja Gminy Czermin start 28.03.2019 godzina 13:00 - link.

Przewodniczący Rady Gminy

                   w  C z e r m i n i e 
Jan Myjak