^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Odnawialne źródła energii (OZE) – podpisanie umów.

Odnawialne źródła energii (OZE) – podpisanie umów

W dniu 24 stycznia 2019 r. pomiędzy Gminą Czermin, reprezentowaną przez Pana Sławomira Sidura – Wójta Gminy Czermin, będącego Liderem partnerstwa dwu gmin: Czermin i Wadowice Górne, a spółką „FlexiPower Group” z siedzibą w Woli Zaradzyńskiej, reprezentowaną przez Pana Michała Posta – Prezesa Zarządu, w ramach realizacji projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminach Czermin i Wadowice Górne”, podpisane zostały trzy umowy:

  1. Umowa na dostawę i montaż kolektorów słonecznych na terenie gmin Czermin i Wadowice Górne – obejmuje ona dostawę i montaż kolektorów słonecznych na terenie gminy Czermin (łącznie 209 zestawów) i gminy Wadowice Górne (łącznie 100 zestawów).
  2. Umowa na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Czermin (217 zestawów) oraz gminy Wadowice Górne (126 zestawów). Łącznie na terenie obu gmin wykonanych zostanie 343 instalacje fotowoltaiczne wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu.
  3. Umowa na dostawę i montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Czermin (117 sztuk) oraz gminy Wadowice Górne (40 sztuk). Łącznie w obydwu gminach zainstalowanych zostanie 157 sztuk pomp ciepła służących do przygotowania c.w.u. i c.o.

Wszystkie ww. umowy podpisane zostały przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Czermin – Pana Sławomira Orłowskiego i przy obecności Sekretarza Gminy Wadowice Górne – Pani Elżbiety Wnuk.

Przewidywany termin wykonania zadań objętych przedmiotem ww. umów: do dnia 30.09.2019 r.