^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Czerminie 2019

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 11/19
W O J E W O D Y P O D K A R P A C K I E G O
z dnia 9 stycznia 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Czerminie
Na podstawie art. 385 i art. 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) - w porozumieniu z Komisarzem Wyborczym w Tarnobrzegu - zarządza się, co następuje:
§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające w okręgu wyborczym Nr 9 utworzonym dla wyboru Rady Gminy w Czerminie - w związku z wygaśnięciem mandatu radnego w tym okręgu, stwierdzonym postanowieniem nr 465/2018 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 28 grudnia 2018 r.
§ 2. W wyborach uzupełniających wybiera się jednego radnego.
§ 3. Datę wyborów uzupełniających wyznacza się na niedzielę przypadającą w dniu 24 marca 2019 r.
§ 4. Dla wykonania czynności przewidzianych w Kodeksie wyborczym określa się kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości na obszarze Gminy Czermin.
Wojewoda Podkarpacki
/-/ Ewa Leniart

 

Szczegóły na stronie BIP UG Czermin - tutaj.