^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Zawiadomienie - nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z A W I A D O M I E N I E

o zmianie wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2019 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) Wójt Gminy Czermin zawiadamia, że w związku z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem przetargu na odbiór odpadów komunalnych na rok 2019 Rada Gminy w Czerminie podjęła Uchwałę Nr III/7/2018r. z dnia 07.12.2018r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty ( Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 2018 poz. 5444)

Uchwałą nr III/7/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 07 grudnia 2018r. została ustalona nowa wyższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, który złożył deklarację otrzyma w załączeniu wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2019r. wraz z terminem płatności wyliczone na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:

  1. Dla nieruchomości zamieszkałych, jeśli odpady zbierane i odbierane są w sposób nieselektywny miesięczne stawki opłaty wynoszą:

1)      Dla gospodarstwa domowego składającego się z 1 osoby- 36 zł

2)      Dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 osób- 48 zł

3)      Dla gospodarstwa domowego składającego się z 3 osób- 72 zł

4)      Dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 i więcej osób – 96 zł

  1. Dla nieruchomości zamieszkałych, jeśli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny miesięczne stawki opłaty wynoszą:

1)      Dla gospodarstwa domowego składającego się z 1 osoby – 20 zł

2)      Dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 osób- 34 zł

3)      Dla gospodarstwa domowego składającego się z 3 osób- 50 zł

4)      Dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 i więcej osób- 58 zł

W związku z powyższym zmieniona wysokość opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji i obowiązuje do czasu wystąpienia jakiejkolwiek zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty ( np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów w terminie do 14 dnia od daty zaistnienia zmiany).

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

                                                                                                         Wójt Gminy Czermin

                                                                                                          mgr Sławomir Sidur