^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

e-Sesja Gminy Czermin

Sesje Rady Gminy Czermin kadencja 2018-2023

          Zgodnie z art. 11b ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a  także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. Ustawa o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 r.(Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) dopuszcza w art. 7, upublicznienie takiej informacji między innymi poprzez udostępnienie materiałów wizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących posiedzenia organów jednostek samorządu terytorialnego.

e-sesja Rady Gminy w Czerminie.