^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Zaproszenie na XXXVII Sesję Rady Gminy w Czerminie.

Zaproszenie na XXXVII Sesję Rady Gminy w Czerminie na dzień 31 sierpnia 2018r. /piątek/ o godz. 13-tej.

OR I.0002.37/18                                                                                     Czermin, dn. 13.08.2018r.

 

ZAWIADOMIENIE

        

Zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm./ zwołuję XXXVII Sesję Rady Gminy w Czerminie na dzień 31 sierpnia 2018 r. (piątek) o godz. 13-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy  w Czerminie, z następującym porządkiem obrad :

1. Informacja Wójta z działalności miedzy sesjami Rady Gminy i wydanymi zarządzeniami.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Czermin.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Czermin na 2018 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czermin
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminnej Spółce Wodnej w Czerminie na realizację zadania „konserwacja rowów melioracji wodnej”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Czermin.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
8.  Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
9.  Interpelacje i zapytania radnych.

 

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy

                   w  C z e r m i n i e 
Dulik Walenty