^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Zaproszenie na XXXIII Sesję Rady Gminy w Czerminie

Zaproszenie na XXXIII Sesję Rady Gminy w Czerminie na dzień 23 marca 2018r. /piątek/ o godz. 13-tej.

OR I.0002.33/18                                                                                     Czermin, dn. 12.03.2018r.

 

ZAWIADOMIENIE

        

Zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875z późn. zm/ zwołuję XXXIII Sesję Rady Gminy w Czerminie na dzień 23 marca 2018 r. (piątek) o godz. 13-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy  w Czerminie, z następującym porządkiem obrad :

1. Informacja Wójta z działalności miedzy sesjami Rady Gminy i wydanymi zarządzeniami.

2. Wystąpienie Radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pana Jana Tarapaty oraz Starosty Powiatu Mieleckiego Pana Zbigniewa Tymuły.

3. Sprawozdanie Kierownika Rewiru Dzielnicowych w Czerminie z działalności prowadzonej na terenie Gminy Czermin z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego .

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/185/2017 Rady Gminy w Czerminie z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadania publicznego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/186/2017 Rady Gminy w Czerminie z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Mielcu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czermin w 2018r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o w uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnej stawki opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

12.Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Czermin  na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

13.Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Czermin  na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

14.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

15.Interpelacje i zapytania radnych.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                   w  C z e r m i n i e 
mgr inż. RYSZARD  BUKAŁA