^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

INFORMACJA GOPS CZERMIN - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

             GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERMINIE INFORMUJE, ŻE WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018 SĄ PRZYJMOWANE OD 1 SIERPNIA 2017r. DANEGO ROKU, A W PRZYPADKU WNIOSKÓW SKŁADANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ- OD DNIA 1 LIPCA DANEGO ROKU.

            W PRZYPADKU GDY OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE  NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018   ZŁOŻY WNIOSEK WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI  OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2017r.,DO 30 WRZEŚNIA 2017r.USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO  NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018 ORAZ WYPŁATA PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZEŃ NASTĘPUJE DO DNIA 30 LISTOPADA 2017r.

            W PRZYPADKU GDY OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE  NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018  ZŁOŻY WNIOSEK WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2017R. DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2017R. ,USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO  NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018 ORAZ WYPŁATA PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZEŃ NASTĘPUJE DO DNIA 31 GRUDNIA 2017R.

            W PRZYPADKU GDY OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE  NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018 NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018 ZŁOŻY WNIOSEK WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI W OKRESIE OD 1 LISTOPADA DO 30 LISTOPADA 2017r. USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO  NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018 ORAZ WYPLATA PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZEŃ NASTĘPUJE DO DNIA 31 STYCZNIA NASTĘPNEGO ROKU.

            W PRZYPADKU GDY OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE  NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018 NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018 ZŁOŻY WNIOSEK WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI W OKRESIE OD 1 GRUDNIA 2017R. DO DNIA  31 STYCZNIA 2018r. USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO  NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018 ORAZ WYPLATA PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZEŃ NASTĘPUJE DO DNIA LUTEGO NASTĘPNEGO ROKU.

 

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE – OGÓLNY WYKAZ DOKUMENTÓW

dla osób składających wniosek na pierwsze dziecko w okresie zasiłkowym 2017/2018
wnioski składamy od 01 sierpnia 2017 roku

(niektóre dokumenty będą pobierane przez pracowników realizujących świadczenie poprzez Portal https://empatia.mpips.gov.pl/

Do wniosku NA 500+i ZR należy dołączyć:

1) orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;

2) zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny (małżonków, rodziców dziecka, dzieci) w tym odpowiednio:

- z urzędu skarbowego określające wysokość dochodu uzyskanego przez członków rodziny w 2016 roku (POBIERANE PRZEZ PRACOWNIKA Portal https://empatia.mpips.gov.pl/

- oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodu z tytułu ryczałtu, karty podatkowej – za 2016r.

- osoby prowadzące działalność gospodarczą:

Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informacje o formie opłaconego podatku

  • na podstawie karty podatkowej: zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego zawierające następujące dane:  kwota zapłaconego podatku, wysokość przychodu, stawka podatku
  • na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego: stawka podatku, wysokość przychodu, kwota zapłaconego podatku

- oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu nieopodatkowanego

(w 2016r.) – zasiłki chorobowe z KRUS, zasiłek macierzyński z KRUS, stypendium socjalne, kwoty diet za pełnione funkcje społeczne, inne dochody nieopodatkowane.

- zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (za 2016r.) (POBIERANE Z ZUS PRZEZ PRACOWNIKA Portal https://empatia.mpips.gov.pl/

- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy – dotyczy osób bezrobotnych, czy jest prawo do zasiłku (POBIERANE PRZEZ PRACOWNIKA Portal https://empatia.mpips.gov.pl/

- zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego (ha przeliczeniowy – nakaz płatniczy w 2016r.)
- osoby ubezpieczone w KRUS – zaświadczenie o zasiłku chorobowym pobranym w roku 2016, zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS,

- zaświadczenie z KRUS zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (za 2016r.) - tylko emeryci i renciści.

- decyzja z KRUS o przyznaniu zasiłku macierzyńskiego

- zaświadczenie o wysokości pobranego zasiłku macierzyńskiego z KRUS w roku 2016

- przekazy/przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów (zapłaconych, otrzymanych w 2016r.)

- odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty oraz zaświadczenie komornika o dochodzie z tytułu otrzymanych alimentów w 2016r.

            W przypadku utraty dochodu (osiągniętego w 2016, 2017r.):

- dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu. (świadectwo pracy/umowa- zlec., umowa o dzieło oraz PIT-11)

            W przypadku uzyskania dochodu w roku 2016 lub po tym roku ( 2017 r.), który jest uzyskiwany
w dniu składania wniosku:

- dokument potwierdzający liczbę miesięcy, w których dochód był osiągalny w 2016r. (czyli umowę o pracę, umowę-zlec., umowę o dzieło)

- dokument potwierdzający wysokość uzyskanego dochodu netto (np. podjęcia zatrudnienia) z drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty przez członka rodziny po roku 2016.

3)  kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty

4) odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację, OPIEKĘ NAPRZEMIENNĄ NAD DZIEĆMI

5)  odpis podlegający wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Dokumenty potwierdzające utratę dochodu (świadectwa pracy/umowy zlecenia/ umowy o dzieło, oraz PITy-11),  umowy o pracę, akty zgonu, orzeczenia o niepełnosprawności, wyroki sądu, przekazy/przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów (zapłaconych w 2016r.)
NALEŻY SKŁADAĆ W KSEROKOPIACH – KSEROKOPIE ROBIONE W URZĘDZIE.

Link do druków wniosków:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/