^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERMINIE.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerminie przypominamy o upływającym terminie składania wniosków na świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz „Dobry Start”.

Termin składania wniosków upływa 30.11.2020r.

Ze względu na obecną sytuację związaną z COVID-19 uprzejmie prosimy i zachęcamy do wykorzystania elektronicznej formy składania wniosków– za pośrednictwem indywidualnego konta bankowego i emp@tii – https://empatia.mpips.gov.pl/
lub tradycyjnej (papierowej) – wrzucenie do skrzynki podawczej znajdującej się na drzwiach Urzędu Gminy, Czermin 140.


1. Wniosek o świadczenie „Dobry Start”
https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start
2. Wniosek o świadczenia rodzinne
https://www.gov.pl/web/rodzina/iii-zasilek-rodzinny
3. Wniosek o fundusz alimentacyjny
https://www.gov.pl/web/rodzina/x-wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego111

Zawarcie umowy na przebudowę stacji uzdatniania wody w Trzcianie

screen189    We wtorek, 20 października 2020 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn.: „Przebudowa z rozbudową układu uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą stacji uzdatniania wody w m. Trzciana”. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno - ściekowa, Poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę Nabór numer RPPK.04.03.02-IŻ-00-18-001/18.

Zakres robót obejmuje przebudowę wraz z rozbudową układu uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Stacji Uzdatniania Wody w m. Trzciana. Zgodnie z powyższym ogólny zakres przewidywanych robót obejmuje remont budynku SUW wraz z wykonaniem nowych fundamentów pod urządzenia, termomodernizację zbiorników retencyjnych, remont istniejących odstojników, wykonanie nowego odstojnika, remont istniejących studni, budowę nowej komory z kręgów betonowych oraz prace budowlane i wykończeniowe.

Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w przeprowadzonym przetargu nieograniczonym jest firma „HYDRO-PARTNER” ul. Gronowska 4a, 64-100 Leszno.

Wartość prac wynosi 2 178 500,00 zł brutto.

Nad całą inwestycją będzie prowadzony nadzór inwestorski przez firmę PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE WESTA Jan Sobczyk, ul. E. Orzeszkowej 24, 39-300 Mielec, wyłonioną w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego. Koszt sprawowania usługi nadzoru inwestycyjnego wynosi 23 600,00 zł brutto.

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 307 883,13 zł.

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 490 000,00 zł.

Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na 17 maja 2021 roku.

Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2021

      Wójt Gminy Czermin zarządził konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Czermin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

      W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Czermin, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 15 października 2020r. do 5 listopada 2020 r. za pośrednictwem załączonego poniżej formularza konsultacji.

 ------------------------------------------------
UWAGA:

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 listopada 2020r. ( liczy się data wpływu do Urzędu) pocztą na adres Urzędu Gminy w Czerminie, 39-304 Czermin 140, lub przesłać w wersji elektronicznej  na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt "POD BIAŁO-CZERWONĄ"

Serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Czermin do oddania głosu poparcia dla gminy Czermin w projekcie "POD BIAŁO-CZERWONĄ". 

Plakat projektu "POD BIAŁO-CZERWONĄ"

Projekt „POD BIAŁO-CZERWONĄ” dotyczy sfinansowania zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Projekt jest finansowany przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej.
 
„POD BIAŁO-CZERWONĄ” to projekt, który jednoczy nasz kraj i jego mieszkańców. Projekt przede wszystkim upamiętnia Poległych za wolność i niepodległość naszej Polski oraz zachęca do podejmowania patriotycznych postaw.
 
Celem projektu jest godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Umieszczenie flagi na maszcie
w wyjątkowym miejscu to dowód na to jak ważne są symbole narodowe w życiu Polaków. 

Aby pojawił się u nas maszt z flagą Polski i dumnie powiewał nad gminą Czermin, wystarczy 100 głosów!!! To takie proste - wystarczy wejść na stronę https://www.gov.pl/web/bialoczerwona  oddać głos poparcia i gotowe. Liczymy na WAS!!!