Zaproszenie na XXVI Sesję Rady Gminy w Czerminie.

21 kwietnia 2021

Zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm./ zwołuję XXVI Sesję Rady Gminy w Czerminie na dzień 30 kwietnia 2021r. (piątek) o godz. 13-tej w Domu Strażaka w Czerminie, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Gminy w Czerminie.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Informacja Wójta z działalności między sesjami i wydanymi zarządzeniami.
5.Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Czermin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok.
6.Ocena zasobów pomocy społecznej.
7.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016/2021 za 2020r. oraz sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Czermin za 2020r.
8.Sprawozdanie z realizacji ustawy o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz realizacji programu Rodzina „500+” i „Dobry Start” za 2020r.
9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czermin
12.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie wydania opinii w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego.
13.Podjęcie uchwał dotyczących rozpatrzenia petycji wniesionych przez Stowarzyszenie „Jesteśmy u siebie”:
– w sprawie uznania stosowania preparatów nazwanych szczepionkami przeciwko Covid-19 za eksperyment medyczny,
– w sprawie wymogów dotyczących stosowania preparatów nazwanych szczepionkami przeciwko Covid-19 na terenie gminy,
– w sprawie publikacji informacji dotyczących Covid-19 na terenie gminy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
15.Interpelacje i zapytania radnych.
16.Zamknięcie obrad

 

Sesje Rady Gminy Czermin kadencja 2018-2023

 

                                                                                             Przewodniczący
Rady Gminy w Czerminie

/-/Jan Myjak

Kontakt

Adres: Czermin 140, 39-304 Czermin
Telefon: 17 7741922
Fax: 17 7741921
E-mail: ug@czermin.pl
NIP: 817-217-53-91
REGON: 690581896

Godziny pracy

Pon
8:00 - 16:00
Wt
8:00 - 16:00
Śr
8:00 - 16:00
Czw
8:00 - 16:00
Pt
8:00 - 16:00
Skip to content